hoặc
Tài liệu học tập Biên bản họp công ty, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Biên bản họp công ty có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,Biểu mẫu hành chính

tailieuhoctap.com xin giới thiệu Mẫu biên bản họp công ty của 1 doanh nghiệp theo định kỳ cần miêu tả hầu hết nội dung về địa chỉ, lý do triệu tập họp, nội dung cuộc họp, và các vấn đề khác để bàn về vấn đề nào đó.

CÔNG TY …………….

Số /TB - …..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

BIÊN BẢN HỌP CÔNG TY ……………

(V/v …………. )

Hôm nay, vào lúc …..giờ, ngày ………………..tại Công ty …………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký buôn bán số ……………………………………………………..

Do Phòng đăng ký buôn bán – Sở kế hoạch và đầu tư …………….. cấp ngày ………..

Địa chỉ hội sở chính: ………………………………………………………………...................

Công ty tiến hành họp …………………........................................................................

Nội dung, chương trình họp: …………………………………………………........................

Thành phần tham dự: ……………………………………………………...............................

Chủ toạ: …………...................……………….. Thư ký: ………………………......…………

Diễn biến cuộc họp: ………………………………………………………........…………………

Các quyết định được thông qua: ………………………………………………..........…………

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: ……..............………….% số phiếu

- Số phiếu không tán thành: ……........………. phiếu

Cuộc họp kết thúc lúc ………….h cùng ngày, nội dung đàm đạo tại cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chữ ký của các thành viên

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download