hoặc
Tài liệu học tập Mẫu đơn xin đi học tập, công tác nước ngoài, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu đơn xin đi học tập, công tác nước ngoài có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Giáo dục - Đào tạo,Biểu mẫu GD-ĐT

Mẫu đơn xin đi học tập, công tác nước ngoài

TRƯỜNG ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ:………………
------------

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------

 

 

ĐƠN XIN ĐI HỌC TẬP, CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI

(Thời gian từ một tháng trở lên)

Kính gửi:

- Ban Giám hiệu Trường ………………;

 

- Phòng Tổ chức – Hành chính.
- Khoa …
- Bộ môn …

Tôi tên là: ............................................................  Sinh ngày:...................................................  

Hiện là CBGD thuộc Bộ môn: ....................................................... Khoa:....................................

Thời gian bắt đầu làm việc chuyên môn theo:

Hợp đồng từ tháng.............. 5 .... , biên chế từ tháng…….. 5................

Tôi làm đơn này xin đi : (học ThS, TS, tập sự, làm việc,…)    vì :

1. Tôi đã nhận được giấy mời của :....................... ………………………………………….
tới làm việc từ:.......................        tới ................. , kinh phí do  ................................ tài trợ .

2. Tôi đã được nhận học bổng của :.............................................................................................            

Trường............................................................... , nước  ..................................................................

Thời gian du học dự định từ:  ...................................... ..................... đến : .....................................  

tại trường:......................................................................

Ngành dự định theo học: ...............................................................................................................

Nay tôi làm đơn này xin Trường, Khoa, Bộ môn cho phép tôi được đi: (học ThS, TS, tập sự, làm việc, …) ...........................................................................................................................................................

Hiện nay tôi không còn nợ đề tài NCKH, tiền trợ thời ứng và bất kỳ khoản nào khác. Tôi xin hẹn chấp hành mọi Chính sách Đảng, Pháp luật Nhà nước, quy định Nhà trường và cấp trên, sẽ hoàn thành mọi công việc chưa hoàn tất và bàn giao công việc hầu hết trước khi đi.

                                                                                      ………, ngày……….tháng………năm

Thông tin liên lạc:                                                                    Người làm đơn ký tên

Email: .....................................................

ĐT...........................................................

XÁC NHẬN KHÔNG VƯỚNG MẮC CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

Chi bộ *

(nếu là Đảng viên)

P.KHCN-DA

P.KHTC

Khoa

Bộ môn

 

 

 

 

 

 

 

                 

* Đi từ 3 tháng trở lên phải có xác nhận của P.KHTC và P.KHCN-DA

* Chi bộ chú ý theo dõi, nhắc nhở việc chuyển sinh hoạt Đảng trước khi đi.    

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download