hoặc
Tài liệu học tập Mẫu số C68a-HD, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu số C68a-HD có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ sau ốm đau

Mẫu số C68a-HD: Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức hồi phục sức khoẻ sau ốm đau

Tên cơ quan (đơn vị):…………………..                                                                      Mẫu số: C68a- HD
Mã đơn vị:…………………………….....

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỂ NGHỊ  HƯỞNG TRỢ CẤP NGHỈ DSPHSK SAU ỐM ĐAU

Tháng…..quý…..năm…….
Số hiệu tài khoản:………….……...……….mở tại:………….……………..………
Tổng số lao động……..……...……………Trong đó nữ:………………..…………
Tổng quỹ lương trong (tháng) quý……………………....…………........…….……

                                                                                                                                     Số:……….

STT Họ và tên Số sổ BHXH Điều kiện tính hưởng Thời gian đóng BHXH Luỹ kế số ngày nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau Số đề nghị Ghi chú
Số ngày nghỉ trong kỳ Số tiền 
Nghỉ tại gia đình Nghỉ tập trung
A B C D 1 2 3 4 5 E
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Cộng                

Ghi chú: Trường hợp nghỉ giao hội phải ghi rõ địa chỉ cơ sở nghỉ và thời gian nghỉ từ ngày .....tới ngày.....

                                                                                                              Ngày……tháng…..năm……

   Người lập               Công đoàn cơ sở               Kế toán trưởng                 Thủ trưởng đơn vị

 (Ký, họ tên)                   (Ký, họ tên)                       (Ký, họ tên)                         (Ký, đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download