hoặc
Tài liệu học tập Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giáo dục - Đào tạo,Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2007/NĐ-CP về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ

Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/09/2011 của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện 1 số điều của Nghị định 38/2007/NĐ-CP ngày 15/03/2007 của Chính phủ về việc nhất thời hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ. 

BỘ QUỐC PHÒNG - 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 5 2013

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư liên tịch số
175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13 tháng 09 5 2011
của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện
một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 5 2007
của Chính phủ về việc nhất thời hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ
thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ
---------------------------

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự 5 1981; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự 5 1990; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự 5 1994; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự 5 2005;

Căn cứ Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 5 2007 của Chính phủ về việc nhất thời hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ;

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13 tháng 09 5 2011 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện 1 số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 5 2007 của Chính phủ về việc nhất thời hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ (sau đây viết tắt là Thông tư số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT).

Điều một. Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT

1. Bổ sung Điểm đ vào Khoản một Điều hai như sau:

đ) Công dân đang học tập tại các trường quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d Khoản một Điều này được tính từ ngày công dân đã làm xong thủ tục nhập học và đang học tập tại trường. Trường hợp công dân nhận được Lệnh gọi nhập ngũ và Giấy báo nhập học vào các trường trong cùng 1 thời điểm thì phải chấp hành Lệnh gọi nhập ngũ và không thuộc đối tượng được xét nhất thời hoãn gọi nhập ngũ”.

2. Điểm a Khoản 3 Điều hai được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Theo học các loại hình đào tạo khác ngoài quy định tại Khoản một Điều này;

3. Bổ sung Điểm e vào Khoản 3 Điều hai như sau:

e) Đang theo học khóa đào tạo tập trung đầu tiên nhưng bỏ học để chuyển sang học khóa đào tạo của trường khác”.

4. Điểm e Khoản một Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

e) Tiếp nhận vào học đối với các công dân đã hoàn thành bổn phận quân sự tại ngũ có Giấy báo nhập học trước hoặc sau thời điểm nhập ngũ theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Nghĩa vụ quân sự”.

5. Khoản sáu Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

6. Trách nhiệm của công dân:

a) Công dân tới trường làm thủ tục nhập học phải mang theo Giấy chứng nhận đăng ký bổn phận quân sự do Ban chỉ huy quân sự cấp huyện cấp, Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do Ban chỉ huy quân sự cấp xã nơi cư trú cấp;

b) Công dân đã nhập ngũ vào Quân đội, giả dụ có Giấy báo nhập học vào các trường đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề trước hoặc sau thời điểm nhập ngũ thì báo cáo công ty quản lý biết để thông báo cho nhà trường (nơi phát hành Giấy báo nhập học) bảo lưu kết quả trúng tuyển của thí sinh tới khi hoàn thành bổn phận quân sự tại ngũ theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Nghĩa vụ quân sự”.

Điều hai. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 03 5 2013.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; Giám đốc các Đại học vùng, Đại học nhà nước, Học viện, Hiệu trưởng các trường, Viện trưởng viện nghiên cứu, chỉ huy các cơ quan, công ty chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này. 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Ga

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ và cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các công ty trực thuộc Bộ QP: BCHQS các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Đại học vùng, Đại học nhà nước, Học viện,
Viện nghiên cứu, trường ĐH, CĐ, TCCN, CĐN, TCN;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL/Bộ Tư pháp;
- Công báo Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng, Cổng TTĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu VT: Bộ QP, Bộ GD&ĐT. 

 KT. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG 

(đã ký)

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download