hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 1744/QĐ-TTG, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 1744/QĐ-TTG có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Cơ cấu tổ chức,Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2004 - 2011

Quyết định số 1744/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2004 - 2011. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------
Số: 1744/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 5 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên
Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2004 - 2011
----------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 5 2008 về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày một tháng 4 5 2004 của Chính phủ;

Xét yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tại Tờ trình số 165/TTr-UBND ngày 27 tháng 10 5 2009 và yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 3516/TTr-BNV ngày 29 tháng 10 5 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2004 - 2011 của ông Trần Minh Oanh để nghỉ hưu theo chế độ.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và ông Trần Minh Oanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b).

 THỦ TƯỚNG

(đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download