hoặc
Tài liệu học tập Thông tư hướng dẫn chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị truờng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư hướng dẫn chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị truờng có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Hành chính,

Thông tư liên tịch số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA của Bộ Công an - Bộ Tài chính - Bộ Công thương: Hướng dẫn chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa du nhập lưu thông trên thị truờng. 

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG THƯƠNG
- BỘ CÔNG AN
___________

Số: 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng năm 5 2011

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu
lưu thông trên thị truờng
_____________________

Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Hải quan 5 2001, Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Hải quan 5 2005, Luật Thương mại 5 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật Thuế xuất khẩu, thuế du nhập và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 5 2002, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 5 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 09 5 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 5 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Công an hướng dẫn chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa du nhập lưu thông trên thị trường như sau:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng hóa du nhập lưu thông trên thị trường bao gồm: hàng hóa du nhập đang trên đường vận chuyển; đang bày bán; để tại kho, bến, bãi, tại cơ sở sản xuất, buôn bán hàng hóa du nhập hoặc tại địa điểm khác (gọi chung là hàng hóa nhập khẩu); xử lý vi phạm quy định về hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa du nhập lưu thông trên thị trường; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Thông tư này không áp dụng đối với:

a) Hàng hóa đưa từ nước ngoài vào kho ngoại quan, kho bảo thuế; vào các địa điểm làm thủ tục hải quan chờ làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật hải quan (trừ trường hợp là hàng nhập lậu); hàng hóa di chuyển từ kho ngoại quan này sang kho ngoại quan khác; hàng lưu giữ trong kho ngoại quan, kho bảo thuế;

b) Hàng hóa tạm bợ nhập - tái xuất, hàng hóa tạm bợ xuất - tái nhập; hàng hóa du nhập để thực hiện các dự án đầu tư;

c) Hàng hoá là nguyên liệu, vật tư du nhập để thực hiện các hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài; các hợp đồng sản xuất hàng xuất khẩu (trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều năm Thông tư này);

d) Hàng hóa du nhập chuyển cửa khẩu; hàng hóa chuyển cảng; hàng quá cảnh đang chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan;

đ) Hàng hoá du nhập là tài sản của cơ quan, tổ chức hành chính sự nghiệp; hàng hoá mua bán, luận bàn của cư dân biên giới trong định mức miễn thuế và thuộc danh mục hàng hoá được sản xuất từ các nước có chung biên giới du nhập dưới hình thức mua, bán, luận bàn hàng hoá cư dân biên giới; hàng hoá là hành lý của cá nhân trong định mức miễn thuế;

e) Hàng hóa là quà biếu, quà tặng; hàng hóa trợ giúp nhân đạo; hàng hóa là hàng mẫu không thanh toán; hàng hóa của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và các cá nhân làm việc tại các cơ quan tổ chức này; hàng hóa tạm bợ du nhập, tạm bợ xuất khẩu của cá nhân được Nhà nước cho miễn thuế; tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ, chứng từ đối với các trường hợp này được quy định tại Thông tư số 194/2010/TT - BTC ngày 06 tháng 12 5 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế du nhập và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, du nhập (sau đây viết tắt là Thông tư số 194/2010/TT - BTC); Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT - BTC - BGTVT - BNN&PTNT - BYT - NHNN ngày 31 tháng 01 5 2008 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính - Giao thông Vận tải - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Y tế - Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 5 2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới và các văn bản có liên quan.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Tổ chức, cá nhân trực tiếp du nhập hàng hóa hoặc buôn bán, mua, bán, di chuyển hàng hóa du nhập (gọi chung là cơ sở buôn bán hàng hóa nhập khẩu).

2. Cơ quan Thuế, cơ quan Quản lý thị trường, cơ quan Công an, cơ quan Hải quan và các tổ chức, người có thẩm quyền kiểm tra, xử lý vi phạm đối với cơ sở buôn bán hàng hóa du nhập lưu thông trên thị trường.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa du nhập lưu thông trên thị trường.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download