hoặc
Tài liệu học tập Mẫu quyết định nghỉ hưu, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu quyết định nghỉ hưu có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,Biểu mẫu hành chính

tailieuhoctap.com xin giới thiệu Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội được ban hành kèm theo ngày 27 tháng 4 5 2010 của Chính phủ.

……..(1)…….
-------

Số:  ...../QĐ-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

….., ngày …. tháng …. 5 …

QUYẾT ĐỊNH
Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

………… (1) ………………

- Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng sáu 5 2006;

- Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 5 2008;

- Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 5 2006 của Chính phủ hướng dẫn 1 số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Căn cứ Nghị định số …./2010/NĐ-CP ngày … tháng … 5 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức;

- Xét đề nghị của ……… (2) …..,

QUYẾT ĐỊNH

Điều một. Ông (bà) …………………………………………………………. Số sổ BHXH: ……………………….

Sinh ngày …… tháng ….. 5 …………………………………………………………………………………...

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………….....

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………………….

Được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày ….. tháng ….. 5 …..

Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu: ……………………………………………………………………………………....

Điều hai. Chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông (bà) ……………......….. do Bảo hiểm xã hội tỉnh (thành phố) ……….. giải quyết theo quy định của pháp luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan và ông (bà) ……...…. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- BHXH tỉnh (thành phố)….
- Lưu: …….

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU … (1) …
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Cơ quan, doanh nghiệp, doanh nghiệp quản lý công chức;

(2): Người đứng đầu doanh nghiệp phụ trách công tác doanh nghiệp, cán bộ của cơ quan, doanh nghiệp, doanh nghiệp quản lý công chức.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download