hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Tin học - Vòng 1 (Có đáp án), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Tin học - Vòng 1 (Có đáp án) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 12,Đề thi học sinh giỏi

Vndoc.com xin gởi tới các bạn: Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 12 THPT tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Tin học - Vòng một (Có đáp án).

Đề thi học sinh giỏi môn Tin học:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG BÌNH
(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT
NĂM HỌC 2012-2013
(Khóa ngày 11 tháng 10 5 2012)

MÔN THI: TIN HỌC - Vòng 1
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Turbo Pascal để lập trình giải các bài toán sau:

Câu 1: (3,0 điểm) Sắp xếp xâu. SAPXAU.PAS

Người ta định nghĩa: Từ là 1 nhóm ký tự đứng ngay lập tức nhau.

Cho 1 xâu St gồm các ký tự lấy từ tập ‘a’ .. ‘z’ và dấu cách. Xâu không quá 20 từ, mỗi từ dài không quá 10 ký tự.

Yêu cầu: Sắp xếp các từ của xâu ký tự theo thứ tự không giảm của độ dài các từ trong xâu St.

Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản SAPXAU.INP, có cấu trúc:

- Dòng 1: Ghi 1 xâu ký tự St (có ít nhất một từ).

Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản SAPXAU.OUT, theo cấu trúc:

- Dòng 1: Ghi các từ của xâu ký tự sau khi được xếp đặt. Các từ được ghi cách nhau đúng 1 dấu cách.

Câu 2: (3,năm điểm) Dãy con liên tiếp. DAYCON.PAS

Cho dãy số nguyên dương gồm N phần tử A1, A2,…, An.

Yêu cầu: Hãy liệt kê hầu hết các dãy con gồm các phần tử đứng liên tiếp của dãy trên sao cho tổng giá trị các phần tử của dãy con đó bằng M.

Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản DAYCON.INP, có cấu trúc như sau:

- Dòng 1: Ghi hai số nguyên dương N và M. Hai số được ghi cách nhau ít nhất 1 dấu cách. (1 ≤ N ≤ 1000; một ≤ M ≤ 32000)

- Dòng 2: Ghi N số nguyên dương Ai. Các số được ghi cách nhau ít nhất 1 dấu cách. (1 ≤ Ai ≤ 10000)

Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản DAYCON.OUT, gồm đa dạng dòng. Mỗi dòng ghi 1 dãy con tìm được. Các dãy con được ghi theo thứ tự xuất hiện của nó trên dãy ban đầu. Các số trên cùng 1 dòng được ghi cách nhau ít nhất 1 dấu cách. Nếu không tìm được dãy con thỏa mãn điều kiện thì ghi ra file 1 số: 0

Câu 3: (3,năm điểm) Đếm nhóm bạn trong Hội trại NHOMBAN.PAS

Trong 1 Hội trại hè do Tỉnh Đoàn doanh nghiệp, có N học sinh tham gia, trong đó, có 1 số học sinh quen nhau. Một số học sinh được gọi là cùng một nhóm bạn, giả dụ bất kì 1 học sinh nào thuộc nhóm đều có quen ít nhất một học sinh khác trong cùng nhóm đó.

Yêu cầu: Hãy đếm xem có bao nhiêu nhóm bạn trong N học sinh tham gia Hội trại.

Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản NHOMBAN.INP, có cấu trúc như sau:

- Dòng 1: Ghi số nguyên dương N, là số lượng học sinh tham gia Hội trại. (1 ≤ N ≤ 100)

- Trong N dòng tiếp theo: Mỗi dòng ghi N số nguyên dương a[i,j] với ý nghĩa:

a[i,j] = một giả dụ học sinh i quen học sinh j (với i ≠j).

a[i,j] = 0 giả dụ học sinh i không quen học sinh j (với i ≠j).

a[i,i] = một (học sinh i được xem là quen bản thân nó).

Các số trên cùng 1 dòng được ghi cách nhau ít nhất 1 dấu cách.

Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản NHOMBAN.OUT, theo cấu trúc như sau:

- Dòng 1: Ghi số nguyên dương K, là số lượng nhóm bạn tìm được trong N học sinh tham gia Hội trại.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download