hoặc
Tài liệu học tập Thông tư 67/2014/TT-BGTVT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư 67/2014/TT-BGTVT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giao thông vận tải,Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

tailieuhoctap.com xin giới thiệu Thông tư 67/2014/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 38/2013/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận chuyển ban hành ngày 13 tháng 11 5 2014.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 67/2014/TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 5 2014

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 38/2013/TT-BGTVT NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2013
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ
SỐ 46/2012/TT-BGTVT NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN

TẢI QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ ngày 13 tháng 11 5 2008;

Căn cứ ngày 29 tháng 11 5 2006;

Căn cứ ngày 20 tháng 12 5 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận chuyển ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều của ngày 24 tháng 10 5 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận chuyển sửa đổi, bổ sung 1 số điều của ngày 07 tháng 11 5 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận chuyển quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Điều một. Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 5 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận chuyển sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 5 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận chuyển quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Sửa đổi khoản 15 Điều một như sau:

“Điều 61. Lộ trình chuyển đổi sang Giấy phép lái xe bằng nguyên liệu PET

Giấy phép lái xe bằng giấy bìa phải được chuyển đổi sang giấy phép lái xe mới bằng nguyên liệu PET theo lộ trình sau:

1. Giấy phép lái xe ô tô: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 5 2015;

2. Giấy phép lái xe hạng A4: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 5 2015;

3. Giấy phép lái xe không thời hạn (các hạng A1, A2, A3):

a) Cấp trước 5 2003: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 5 2016;

b) Cấp trước 5 2004: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 5 2017;

c) Cấp trước 5 2007: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 5 2018;

d) Cấp trước 5 2010: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 5 2019;

đ) Cấp sau 5 2010: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 5 2020.”

Điều hai. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 5 2014.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận chuyển các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./,

Nơi nhận:
 • Như Điều 3;
 • Văn phòng Chính phủ;
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 • Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
 • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 • Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
 • Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
 • Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ;
 • Trang thông tin điện tử Bộ GTVT;
 • Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
 • Lưu: VT, TCCB (Hđt).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đinh La Thăng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download