hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 95/QĐ-TTG, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 95/QĐ-TTG có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Cơ cấu tổ chức,Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2004 - 2011

Quyết định số 95/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2004 - 2011. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 95/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 5 2011

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2004 - 2011
------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 5 2008 của Quốc hội về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 5 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu Thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tại Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 5 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 12/TTr-BNV ngày 05 tháng 01 5 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2004 - 2011 như sau:

1. Chủ tịch:

- Ông Phạm Văn Đấu để nghỉ hưu theo chế độ.

2. Phó Chủ tịch:

- Bà Lê Thanh Xuân để nghỉ hưu theo chế độ.

3. Các Ủy viên:

- Ông Đoàn Văn Thắng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để nghỉ hưu theo chế độ.

- Ông Nguyễn Thành Đặng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh để nhận nhiệm vụ mới.

- Ông Nguyễn Duy Hò (Hòa), nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh để nhận nhiệm vụ mới.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và các ông, bà có tên tại Điều một chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (5b).
THỦ TƯỚNG 

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download