hoặc
Tài liệu học tập Tờ khai cấp đổi hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Tờ khai cấp đổi hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Thủ tục cấp đổi hộ chiếu công vụ, ngoại giao

Hộ chiếu công vụ chỉ được cấp cho các trường hợp ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, Đảng hay tổ chức chính trị - xã hội cấp trung ương. Riêng các doanh nghiệp nhà nước thì chỉ dành cho cán bộ từ cấp phòng trở lên và kế toán trưởng.

Dưới đây là mẫu Tờ khai cấp đổi hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao:

- Nộp 03 ảnh, cỡ 4x6cm,
phông nền màu sáng, mắt
nhìn thẳng, đầu để trần,
không đeo kính màu,
áo màu sẫm.
- Ảnh chụp cách đây
không quá một 5.
- Dán một ảnh vào khung
này, đóng dấu giáp lai vào
¼ ảnh.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------------

TỜ KHAI
CẤP HỘ CHIẾU CÔNG VỤ VÀ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO

       Họ và tên (chữ in):........................................................................................
       Sinh ngày:........... tháng........5............ Nam..............Nữ................
       Nơi sinh: ....................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:..............................................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số:............................... cấp ngày:...................... tại:.....................................

Nghề nghiệp: .......................................................Cơ quan công tác:.......................................................

Địa chỉ cơ quan:.............................................................. Điện thoại:......................................................

Chức vụ:.............................................. Cấp bậc, hàm (lực lượng vũ trang):..............................................

Công chức/viên chức*: Loại:....................... Bậc: .......................Ngạch:...................................................

Đã được cấp hộ chiếu Ngoại giao số:.....................................cấp ngày:....................... tại: .......................

hoặc/và hộ chiếu Công vụ số: ..............................................cấp ngày: .......................tại:...........................

Nay đi tới nước: .....................................................................Quá cảnh nước:.......................................

Mục đích chuyến đi:.................................................................................................................................

Dự định xuất cảnh ngày:.............................................. Thời gian làm việc ở nước ngoài:...........................

Số đồ vật tự: .......................trong Văn bản cử đi nước ngoài số: ..................................................................,

ngày ..............................................; Họ và tên người ký Văn bản cử đi nước ngoài:...................................

Tờ khai cấp đổi hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao

Tôi xin cam đoan các lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Làm tại ............. , ngày.... tháng.....5......
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN

(Thủ trưởng cơ quan/đơn vị nơi người đề nghị cấp hộ chiếu đang công tác (nếu là người thuộc biên chế nhà nước) hoặc Trưởng Công an phương (xã) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nhất thời trú dài hạn (nếu là người không thuộc biên chế của cơ quan Nhà nước) xác nhận các lời khai trên là đúng sự thật và người đề nghị cấp hộ chiếu đủ điều kiện được xuất cảnh).

.........., ngày tháng 5 200
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

*Loại: Ví dụ: A3, A2, A1,Ao, B, C1,C2,C3.
Bậc: Ví dụ: 2/6.., 3/8.., 1/9..,2/10.,5/12...
Ngạch: Vd: Chuyên viên, Nhân viên, Kỹ thuật viên...

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download