hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 358/2013/QĐ-TTg, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 358/2013/QĐ-TTg có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Bảo hiểm,Sửa đổi Quyết định 315/QĐ-TTg thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013

Quyết định 358/2013/QĐ-TTg về sửa đổi Quyết định 315/QĐ-TTg thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp công đoạn 2011 - 2013 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 358/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 5 2013   

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 315/QĐ-TTG NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011 - 2013

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Luật buôn bán bảo hiểm ngày 09 tháng 12 5 2000;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 5 2008 của Chính phủ, “Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần đồ vật bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 5 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp công đoạn 2011 - 2013 như sau:

1. Sửa đổi Điểm b Khoản hai Điều một như sau:

“b) Hỗ trợ 90% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân cận nghèo sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp.”

2. Bổ sung Khoản 9 vào Điều một như sau:

“9. Các hộ nông dân, cá nhân, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm đối với vật nuôi theo Quyết định này thì vẫn được hưởng cơ chế, chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05 tháng sáu 5 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 5 2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05 tháng sáu 5 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 5 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 5 2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Căn cứ mức bồi hoàn bảo hiểm thực tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn triển khai thí điểm quyết định cụ thể mức hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nông dân, cá nhân, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp bảo đảm tổng mức bồi hoàn bảo hiểm và mức hỗ trợ trực tiếp đối với trường hợp vật nuôi bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra theo nguyên tắc không vượt quá giá trị kinh tế của vật nuôi tại thời điểm vật nuôi bị thiệt hại.”

3. Sửa đổi Khoản một Điều 3 như sau:

“1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các hợp đồng bảo hiểm được ký kết tới ngày 31 tháng 12 5 2013; tổng kết, đánh giá trước ngày 30 tháng sáu 5 2014”.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (được chọn triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, doanh nghiệp trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng
 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download