hoặc
Tài liệu học tập Công văn về việc triển khai thực hiện Thông tư 127-2012-TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn về việc triển khai thực hiện Thông tư 127-2012-TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Doanh nghiệp,

Công văn 11525/BTC-TCNH của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư 127/2012/TT-BTC. 

BỘ TÀI CHÍNH
------------------
Số: 11525/BTC-TCNH
Triển khai thực hiện Thông tư số 127/2012/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------
        Hà Nội, ngày 28 tháng 08 5 2012

Kính gửi: Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Đoàn thể Trung ương

Ngày 8/8/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 127/2012/TT-BTC hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận công ty cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp thay thế Quyết định số 100/2007/QĐ-BTC ngày 6/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Để nâng cao chất lượng dịch vụ xác định trị giá doanh nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước phối hợp như sau:

1. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước cung cấp thông tin cho Bộ Tài chính về tình hình sử dụng dịch vụ tham mưu xác định giá trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp trực thuộc tiến hành cổ phần hóa theo quy định tại khoản hai Điều 12 Thông tư số 127/2012/TT-BTC.

2. Trường hợp các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các công ty chức năng tiến hành kiểm tra, thanh tra việc chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần giả dụ có liên quan tới hoạt động của các công ty tham mưu xác định giá trị doanh nghiệp, yêu cầu cung cấp cho Bộ Tài chính tình hình và kết luận theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 127/2012/TT-BTC.

Xin chân thành cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCNH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 


Trần Xuân Hà

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download