hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn tiếng Nga - Đề 2, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn tiếng Nga - Đề 2 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Đề kiểm tra tiếng Nga

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG NGA, HỌC KÌ I, LỚP 8

Đề số 2

I. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong các câu sau: (2 điểm)

1. Мне очень . . . . . . . . эта книга.
А. нужен           Б. нужны            В. нужна

2. Этот писатель написал много рассказов для . . . . . . . . детей.
А. маленькие             Б. маленьких              В. маленьким

3. . . . . . . . . домом находится большой сад.
А. За          Б. На         В. Из

4. Антон не был на уроке, . . . . . . . . он болен.
А. что           Б. потому что             В. поэтому

II. Biến đổi tụ họp từ trong ngoặc sang dạng cần thiết. (2 điểm)

1. Моя сестра часто пишет письма . . . . . . . . . . . . . . (русские подруги).

2. В клубе мы познакомились с . . . . . . . . . . . . . . . (известные артисты).

3. Мальчики подарили девочкам . . . . . . . . . . . . . . . . . (красивые цветы).

4. Сегодня утром мы были у . . . . . . . . . . . . . . . . . . (старые друзья).

III. Sử dụng các từ cho dưới đây để viết thành câu hoàn chỉnh. (2 điểm)

1. каждый / вечер / я / заниматься / спорт
. . . . .

2. вчера / мы / ходить / к / школьный / учитель
. . . . .

3. Нина / учиться / хорошо / чем / я
. . . . .

4. у / мы / уроки / обычно / начинаться / в / семь / час
. . . . .

IV. Что ты скажешь, если тебя спрашивают: (4 điểm)

1. Когда приехали ребята домой?
(У них были хорошие летние каникулы.)
. . . . .

2. Чем занимается Лена?
(Она ходит в клуб на уроки музыки каждую неделю.)
. . . . .

3. Как жизнь?
(Если недавно твои родители получили новую квартиру.)
. . . . .

4. Кем доволен отец?
(Его сын отлично учится в школе.)
. . . . .

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download