hoặc
Tài liệu học tập Đơn đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Biểu mẫu kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------

                                                                                                                 ……, ngày… tháng … 5 … 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

Kính gửi: …………………………….

Chúng tôi, công ty chứng khoán:

…………………………………….

Tên giao dịch của công ty bằng tiếng Việt: .........................................................

Tên giao dịch của công ty bằng tiếng Anh: ........................................................

Tên viết tắt: ………….........................................................................................

Được thành lập theo Giấy phép thành lập và họat động số ... ngày ...  do Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước cấp, có hoài vọng đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch online cho khách hàng.

Chúng tôi xin cung cấp thông tin về công ty như sau:

I. Các thông tin chung:

1. Địa điểm:

1.một. Trụ sở chính:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Fax:

- WebSite:……              Email:…..

- Địa chỉ trang thông tin điện tử để tróc nã nhập vào dịch vụ giao dịch chứng khoán online của công ty:

1.hai. Các chi nhánh, phòng giao dịch

- Chi nhánh 1: Tên; địa chỉ; điện thoại; Fax.

- Chi nhánh 2: Tên; địa chỉ; điện thoại; Fax…

2. Vốn điều lệ:

3. Các nghiệp vụ buôn bán đã được cấp phép: (Môi giới, Tự doanh, Bảo lãnh phát hành, Lưu ký chứng khoán, Tư vấn đầu tư,….)

4. Về năng lực hệ thống công nghệ và hàng ngũ chuyên môn:

Nêu rõ trong Bản thuyết minh hệ thống công nghệ và hàng ngũ chuyên môn

II.  Phạm vi thực hiện giao dịch online xin đăng ký:

1. Phạm vi theo địa lý:

             Việt Nam                                                                  Quốc tế      

2. Phương thức giao dịch:  

               Internet                                                                  Điện thoại    

   Chúng tôi xin cam đoan các lời khai trên đây là chính xác, trung thực và cam kết tuân thủ hầu hết các quy định pháp luật hiện hành liên quan tới thị trường chứng khoán và giao dịch điện tử. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.                                                                        

                                                                                             Người đại diện theo pháp luật

                                                                                                (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download