hoặc
Tài liệu học tập Giấy ủy quyền ký giấy tờ, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Giấy ủy quyền ký giấy tờ có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,Biểu mẫu hành chính

Giấy ủy quyền là 1 văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện 1 hoặc đa dạng công việc trong khuôn khổ quy định tại giấy ủy quyền.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
 

GIẤY  UỶ QUYỀN 

- Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2005

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;

- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần đầu tư và tham mưu xây dựng Việt Nam;

- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của ……….. Nghị quyết số …/….. ngày …./…./….của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ……….;

- Căn cứ Quyết định số … ngày …/…/….. của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ……… về việc phân công, ủy quyền cho ……;

NGƯỜI UỶ QUYỀN: Ông (bà):.......................................................................

Giám đốc …………………….............. Công ty Cổ phần ……….............………..

Số CMTND: …………......….., ngày cấp …..........……, nơi cấp ……...........……

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN: Ông (bà):..............................................................

Phó giám đốc …………….................. Công ty Cổ phần …….........………………

Số CMTND: …….....…., ngày cấp …………….....…, nơi cấp ..................………

Bằng giấy ủy quyền này Người Nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:

 

Điều 1: Phân công và ủy quyền cho Ông/ Bà ….. - Phó Giám đốc …….như sau:

1. Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của ………….. theo quy định tại các Khoản một Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của ……………ban hành kèm theo Nghị quyết số …/….của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ………….. (sau đây gọi tắt là Quy chế).

2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hiệp đồng dịch vụ ………...

3. Được ký kết các hiệp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty hài lòng.

4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hiệp đồng thuê chuyên gia biên biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh …………, kinh doanh dịch vụ ………;

5. Được ký kết hiệp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….Đối với các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ……….. được ký hiệp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

6. Được quyền ký các hiệp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Sàn ……theo quy định của Quy chế.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho tới khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc Quản lý ……….. bị cách chức, chấm dứt hiệp đồng lao động hoặc từ chức.

Điều 3: Ông/ Bà ……………………. và các bộ phận liên quan của ………… có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download