hoặc
Tài liệu học tập Nghị định hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 218/2013/NĐ-CP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Nghị định hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 218/2013/NĐ-CP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,Hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được Chính phủ ban hành ngày 16 tháng 12 5 2013 và chính thức có hiệu lực 

CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 218/2013/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 5 2013

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Căn cứ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ ngày 03 tháng sáu 5 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng sáu 5 2013;

Theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chính phủ ban hành Nghị định quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp về người nộp thuế; thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế; xác định thu nhập tính thuế, xác định lỗ và chuyển lỗ; doanh thu; các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; thuế suất; phương pháp tính thuế; ưu đãi thuế và điều kiện áp dụng ưu đãi thuế.

Điều hai. Người nộp thuế

Người nộp thuế thực hiện quy định tại Điều hai Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Khoản một Điều một Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

1. Người nộp thuế theo quy định Khoản một Điều hai Luật thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật các công ty tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật chứng khoán, Luật dầu khí, Luật thương mại và quy định tại các văn bản pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân; các bên trong hiệp đồng hợp tác kinh doanh; các bên trông hiệp đồng phân chia sản phầm dầu khí, xí nghiệp liên doanh dầu khí, công ty điều hành chung;

b) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;

c) Các công ty sự nghiệp công lập, ngoài công lập sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 3 Nghị định này;

d) Các công ty được thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã;

đ) Tổ chức khác ngoài công ty quy định tại các điểm a, b, c , d Khoản này có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 3 Nghị định này.

2. Tổ chức được thành lập và hoạt động (hoặc đăng ký hoạt động) theo quy định của pháp luật Việt Nam, cá nhân kinh doanh là người nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại nguồn trong trường hợp mua dịch vụ (kể cả mua dịch vụ gắn với hàng hóa, mua hàng hóa được cung cấp, phân phối theo hình thức xuất nhập cảng tại chỗ hoặc theo các điều khoản thương mại quốc tế) trên cơ sở hiệp đồng ký kết với doanh nghiệp nước ngoài quy định tại các Điểm c, d Khoản hai Điều hai Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc khấu trừ thuế quy định tại Khoản này.

Điều 3. Thu nhập chịu thuế

1. Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác quy định tại Khoản hai Điều này. Đối với doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và có thu nhập quy định tại Khoản hai Điều này thì thu nhập này được xác định là thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

2. Thu nhập khác bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn bao gồm thu nhập từ việc chuyển nhượng 1 phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư vào doanh nghiệp, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp, chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng quyền góp vốn và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật;

b) Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, thu nhập từ chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo quy định tại Điều 13 và Điều 14 Nghị định này;

c) Thu nhập từ quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản kể cả thu nhập từ quyền sở hữu trí tuệ, thu nhập từ chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật;

d) Thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản (trừ bất động sản) trong đó có các loại giấy tờ có giá trị khác;

đ) Thu nhập từ lãi tiền gởi, lãi cho vay vốn, bán ngoại tệ bao gồm: Lãi tiền gởi tại các công ty tín dụng, lãi cho vay vốn dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật bao gồm cả tiền lãi trả chậm, lãi trả góp, phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác trong hiệp đồng cho vay vốn; thu nhập từ bán ngoại tệ;

Đối với khoản nợ phải thu, khoản cho vay có gốc ngoại tệ phát sinh trong kỳ thì chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái tại thời điểm thu hồi nợ với tỷ giá ăn năn đoái tại thời điểm ghi nhận khoản nợ phải thu hoặc khoản cho vay ban đầu;

e) Các khoản trích trước vào chi phí nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hết theo kỳ hạn trích lập mà doanh nghiệp không hạch toán điều chỉnh chi phí;

g) Khoản nợ khó đòi đã xóa nay đòi được;

h) Khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ;

i) Khoản thu nhập từ kinh doanh của các 5 trước bị bỏ sót phát hiện ra;

k) Chênh lệch giữa thu về tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hiệp đồng kinh tế hoặc thưởng do thực hiện tốt cam kết theo hiệp đồng (không bao gồm các khoản tiền phạt, tiền bồi thường được ghi giảm giá trị công trình trong công đoạn đầu tư) trừ (-) đi khoản bị phạt, trả bồi thường do vi phạm hiệp đồng theo quy định của pháp luật;

l) Các khoản tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật nhận được;

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download