hoặc
Tài liệu học tập Công văn 1438/CT-TTHT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 1438/CT-TTHT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,Thuế suất thuế giá trị gia tăng

Công văn 1438/CT-TTHT về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

Số: 1438/CT-TTHT
V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 5 2013

Kính gửi:

CN Công ty TNHH OSG Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nam Quốc Cang, P.Phạm Ngũ Lão, Quận 1
MST: 0102981520-001

Trả lời văn bản số 01-03/2013-CV ngày 01/03/2013 của Chi nhánh Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm b Khỏan hai Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu:

“- Có hợp đồng cung cấp dịch vụ với doanh nghiệp, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

- Có cam kết của doanh nghiệp ở nước ngoài là doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng tại Việt Nam; Cam kết của cá nhân ở nước ngoài là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn ra việc cung cấp dịch vụ.

...”

Trường hợp Chi nhánh Công ty có nhận các sản phẩm mũi khoan, mũi taro, mũi phay... đã qua sử dụng của khách hàng là doanh nghiệp trong khu phi thuế quan ( khu Chế Xuất Tân Thuận) để tiến hành tu chỉnh (mài và phủ), sau đó giao lại cho khách hàng, giả dụ đáp ứng điều kiện: có hợp đồng cung cấp dịch vụ và chứng từ thanh tóan qua ngân hàng được xác định là dịch vụ xuất khẩu, áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra số 2;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT
444_ 59610/13 ntran

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thị Lệ Nga

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download