hoặc
Tài liệu học tập Công văn 4267/VPCP-KGVX, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 4267/VPCP-KGVX có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Văn hóa Xã hội,Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định 115/2010/NĐ-CP

Công văn 4267/VPCP-KGVX về công ty Hội nghị sơ kết hai 5 thực hiện Nghị định 115/2010/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

Số: 4267/VPCP-KGVX
V/v công ty Hội nghị sơ kết hai 5 thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 5 2013

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Nội vụ.

Xét yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 2928/BGDĐT-VP ngày 07 tháng năm 5 2013 về việc công ty Hội nghị sơ kết hai 5 thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ công ty Hội nghị sơ kết hai 5 thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Thời gian công ty Hội nghị dự định sau ngày 11 tháng sáu 5 2013.

Phó Thủ tướng sẽ dự và có ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định, các Vụ: TH, PL, TCCV, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3),VM.13

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Khắc Định

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download