hoặc
Tài liệu học tập Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Ban hành theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện Luật quảng cáo và Nghị định 181/2013/NĐ-CP

Nội dung mẫu văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn như sau:

Mẫu số 5
(Ban hành theo  ngày 06 tháng 12 5 2013 
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO TRÊN BẢNG QUẢNG CÁO, BĂNG RÔN

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố ……….

1. Tên người thực hiện: ....................................................................................

- GPKD số ........................... do.......................... cấp (nếu là doanh nghiệp).

- Số chứng minh thư nhân dân: ............... Ngày cấp: ................... Nơi cấp: ................. (nếu là cá nhân).

- Địa chỉ: ........................................................ .....................................................

- Số điện thoại: ........................................................ ............................................

2. Nội dung trên bảng quảng cáo, băng rôn: .............................................................

.............................................................................................................................

3. Địa điểm thực hiện: ............................................................................................

4. Thời gian thực hiện: từ ngày ..... tháng .... 5 ..... tới ngày .... tháng ... 5 …...

5. Số lượng: ..........................................................................................................

6. Phương án tháo dỡ (nếu có): ..............................................................................

7. Tôi (chúng tôi) xin cam kết làm theo nội dung thông báo nêu trên và tháo dỡ đúng thời hạn ghi trong thông báo. Nếu có sai phạm, tôi (chúng tôi) hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

........., ngày ......... tháng ......... 5 .........

Người làm đơn
(Ký tên, đóng dấu giả dụ có)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download