hoặc
Tài liệu học tập Đơn xin cấp giấy chứng nhận, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn xin cấp giấy chứng nhận có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Giáo dục - Đào tạo,Thay cho văn bằng tốt nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---
ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

(THAY PHÓ BẢN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP .....................)

Kính gởi: ÔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tôi tên: ................................................................................................

Sinh ngày: ...................................Nơi sinh: ..........................................

Đã học lớp (9 hoặc 12) tại trường: .........................................................

Đã Tốt nghiệp kì thi: ..............................................................................

Ngày thi: ....................................Tại Hội đồng thi: ................................

Xin được cấp giấy chứng nhận thay phó văn bản văn bằng tốt nghiệp, với lí do cấp: ...........................................................................................................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download