hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 163/2013/QĐ-BGTVT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 163/2013/QĐ-BGTVT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giao thông vận tải,Phê duyệt Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải

Quyết định 163/2013/QĐ-BGTVT phê ưng chuẩn Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận chuyển ban hành.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------------
Số: 163/QĐ-BGTVT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 5 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG HẢI NĂM 2013
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng sáu 5 2005;

Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 5 2005 của Chính phủ về sản xuất và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 5 2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 5 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 256/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 5 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Thông tư số 119/2010/TT-BTC ngày 10 tháng 8 5 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu, quản lý, sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 3111/QĐ-BGTVT ngày 03 tháng 12 5 2012 của Bộ Giao thông vận chuyển quy định về lập, phê ưng chuẩn và công ty thực hiện kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông sử dụng nguồn vốn nhà nước do Bộ Giao thông vận chuyển quản lý;

Căn cứ Quyết định số 3062/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 5 2012 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 5 2013;

Xét công văn số 15/CHHVN-QLKCHTCB ngày 03 tháng 01 5 2013 Cục Hàng hải Việt Nam; công văn số 50/TCTBĐATHHMB-BĐHH ngày 11/01/2013 của Tng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc; Tờ trình s 2026/TTr-TCTBĐATHHMN ngày 19/12/2012 và công văn số 56/TCTBĐATHHMN-KT ngày 11 tháng 01 5 2013 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam;

Trên cơ sở Báo cáo giám định số 24/KCHT ngày 15/01/2013 của Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông về Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải 5 2013 do Cục Hàng hải Việt Nam lập;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê ưng chuẩn Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải 5 2013 (chi tiết tại các Phụ lục một, hai và 3 ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều hai. Căn cứ Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải 5 2013 được phê ưng chuẩn tại Điều một của Quyết định này, Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải 5 2013 bảo đảm hiệu quả, chất lượng, tiến độ, khách quan và đúng quy định của pháp luật;

2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện; kịp thời báo cáo, phản ánh các phát sinh, vướng mắc và kiến nghị Bộ Giao thông vận chuyển xem xét điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải 5 2013 đúng quy định;

3. Tổng hp, báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả thực hiện Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải 5 2013 theo quy định.

4. Tiếp tục thực hiện các nội dung bảo trì nằm trong dự toán đơn giá, dự toán chi quản lý, vận hành như: bảo trì hệ thống đài thông tin duyên hải, hệ thống hỗ trợ hàng hải VTS, bảo trì đồn đãi báo hiệu, đèn biển trong quá trình quản lý vận hành theo kế hoạch giao dự toán ngân sách nhà nước 5 2013.

Điều 3. Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông có trách nhiệm là mai dong tổng hợp, tư vấn cho Lãnh đạo Bộ trong quá trình công ty thực hiện, kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải 5 2013 kịp thời, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Điều 4.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Tài chính, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc, Tng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Min Nam và Thủ trưởng các tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
-
Bộ Tài chính;
-
Kho bạc Nhà nước TW;
-
Website Bộ GTVT;
-
Lưu: VT, KCHT (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Nguyễn Văn Công

 PHỤ LỤC 1
KẾ HOẠCH NẠO VÉT DUY TU LUỒNG HÀNG HẢI NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 163/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 01 5 2013 của Bộ Giao thông vận tải)

STT

Tên luồng hàng hải

Chuẩn tắc

Khu vực nạo vét

Khối lượng (m3)

Kinh phí 2013 (tỷ đ)

Tiến độ thực hiện

Mc độ ưu tiên

Ghi chú

I

Kế hoạch nạo vét, duy tu 5 2013

 

 

 

496.5

 

 

 

1

Hải Phòng

H=-7,2/-7,0/-5,5m

Đoạn Lạch Huyện (từ khu vực cặp đồn đãi 3,4 vào tới cặp đồn đãi 13,14), Kênh Hà Nam, Bạch Đằng và Sông Cấm (chủ yếu khu vực 02 vũng quay tàu)

1,000,000.0

155.0

Đợt 1: Tháng một tới Tháng năm.

Đợt 2: Tháng 9 đến Tháng 11

Ưu tiên 1

Năm 2012 điều chuyển 43 tỷ đồng sang 2013. Tổng kinh phí 2013 là 198 tỷ đồng.

Đợt một bố trí 85 tỷ đồng (bao gồm cả 43 tỷ đồng từ 5 2012 chuyển sang)

Đợt hai bố trí 113 tỷ đồng.

2

Sài Gòn - Vũng Tàu

H=-8,5m

Nạo vét, duy tu mở rộng đoạn đồn đãi 58, Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis, Đá Hàn, Navioil, đồn đãi 71-83, Vũng quay VQ1, VQ2

260,000.0

60.0

Tháng 8 tới Tháng 11

Ưu tiên 1

Chưa kể chuyển 16,hai tỷ từ 2012 sang (bổ sung mở rộng đoạn đồn đãi 58, nạo vét di cạn)

3

Định An - Cần Thơ

H=-4,0m

Đoạn P0 - P12

200,000.0

25.0

Tháng 4 tới Tháng 7

Ưu tiên 1

Tuyến luồng quan trọng, cần thực hiện hàng 5 đạt chuẩn tắc -4,0 m

4

Hòn Gai - Cái Lân

H=-10,0/- 9,0

Đoạn ngoài từ đồn đãi số năm tới đồn đãi 15 và đoạn trong từ khu vực trước bến xăng dầu B12 tới hết bến một cảng Cái Lân

120,000.0

30.0

Tháng 3 tới Tháng 5

Ưu tiên 1

Cục Hàng hải Việt Nam rà soát, kiến nghị xin vị trí đổ đất phù hợp hơn

5

Cửa Lò

H=-5.5

Từ hạ lưu cặp đồn đãi một,hai khoảng 400m tới hết bến một,2

280,000.0

22.0

Tháng 8 tới Tháng 11

Ưu tiên 1

Đã phê ưng chuẩn dự án nâng cấp tàu 10.000DWT nhưng chưa bố trí được vốn

6

Đà Nng

H=-11.0

Từ khu vực đầu đê chắn sóng tới hết vũng quay tàu trước bến số 3

160,000.0

16.0

Tháng năm tới Tháng 7

Ưu tiên 1

 

7

Vũng Tàu - Thị Vải

H=-12,0/-13,0

Km0-100 tới Km7+440 đạt 12m; Km7+440 tới Km37+500 đạt -13m

650,000.0

80.0

Tháng năm tới Tháng 10

Ưu tiên 1

Chỉ nạo vét đáp ứng yêu cầu thực tế hiện nay

Cục Hàng hải Việt Nam rà soát, kiến nghị với UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu yêu cầu b trí vị trí đổ đất phù hợp hơn

8

Soài Rạp - Hiệp Phước

H=-8.5m

Thượng lưu P2+500 tới P2- 900; Thượng lưu P8+200 tới P10

150,000.0

25.0

Tháng năm tới Tháng 7

Ưu tiên 1

Tránh chồng chéo với khu vực Phao 58 luồng VT-SG

9

Sông Dinh

H=-4,7/-5,8/-7,0

Đầu luồng đến cảng Vietsovpetro: B=100m, H= -7,0m; Vietsovpetro tới cảng Vina Offshore+200: B=80m, H=“5,8m; Vina Offshore tới VQ: B=80m, H= -4,7m

150,000.0

25.0

Tháng 8 tới Tháng 11

Ưu tiên 1

Cục Hàng hải Việt Nam rà soát, kiến nghị với UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu yêu cầu bố trí vị trí đổ đất phù hợp hơn

10

Vũng Áng

H=-12

Khu vực cạn của vũng quay tàu

100,000.0

5.5

Tháng 4 tới Tháng 6

Ưu tiên 1

Cần thiết nạo vét đáp ứng tàu trọng tải lớn vào cảng và thực hiện vai trò cảng đối ngoại Việt Nam - Lào

11

Cửa Hội - Bến Thủy

H=-2.5

Khu vực cạn ngoài cửa từ khu vực đồn đãi một,hai tới đồn đãi năm,6

40,000.0

4.0

Tháng 8 tới Tháng 10

Ưu tiên 2

Chỉ thực hiện nạo vét đoạn cạn ở cửa sông

12

Quy Nhơn

H=-11.0

Các vị trí cạn theo TBHH

150,000.0

10.0

Tháng 4 tới Tháng 7

Ưu tiên 2

Cần cân đối khối lượng nạo vét 5 2013 để tính toán chuẩn xác, bảo đảm không chồng lấn với dự án đang thực hiện

13

Thuận An

H=-4.5

Khu vực cạn ngoài cửa từ khu vực đồn đãi một,hai tới đồn đãi số 6

100,000.0

10.0

Tháng 8 tới Tháng 10

Ưu tiên 2

Đã chấp thuận cho nạo vét tận thu từ 2009 nhưng tới nay không thực hiện được

14

Phà Rừng

H=-2.5

Từ khu vực đồn đãi năm,sáu tới khu nước nhà máy đóng tàu Phà Rừng

110,000.0

20.0

Tháng 9 tới Tháng 11

Ưu tiên 2

Tuyến luồng không có tàu thương mại, chỉ dùng cho các Nhà máy đóng tàu nên yêu cầu không thường xuyên

15

Sa Kỳ

H=-3.5

Từ khu vực phao 1,hai vào tới cảng

40,000.0

4.0

Tháng 4 tới Tháng 6

Ưu tiên 2

Tuyến luồng vào cảng nhỏ, mật độ thấp

17

An Thới

H = -6.7

Các vị trí cạn theo TBHH

5,000.0

5.0

Tháng năm tới Tháng 8

Ưu tiên 2

Thực hiện khi cảng được công bố đưa vào khai thác

II

Dự phòng thực hiện 1 số công việc khác

53.5

 

 

 

1

Luồng Vũng Tàu – Thị Vải

H= -12/-13/-14m

04 khu vực cạn

 

 

 

 

Xem xét nạo vét đối với trường hợp mật độ tàu thuyền vào cảng lại khu vực phát triển cao, đặc thù là tàu trọng tải lớn.

Cục Hàng hải Việt Nam rà soát, tổng hợp đề nghị Bộ GTVT

2

Luồng Cửa Gianh

3.3

Từ khu vực đồn đãi một,hai vào tới đồn đãi năm,6

40,000.0

 

 

Dự kiến

Nếu không thực hiện nạo vét tận thu SP

Cục Hàng hải Việt Nam rà soát, tổng hợp đề nghị Bộ GTVT

3

Luồng Đà Nẵng

 

Phá đá, nạo vét mở rộng phần luồng vào bến một,hai tới -11m

 

 

 

Dự kiến

Cục Hàng hải Việt Nam rà soát, tổng hợp đề nghị Bộ GTVT

4

Mở rộng vũng quay Cái Lân

ĐK = 450m

Đáp ứng tàu 3000TEUs

350,000.0

 

 

Dự kiến

Thực hiện khi đánh giá cần mở rộng bằng ngân sách nhà nước và bố trí được vốn

Cục Hàng hải Việt Nam rà soát, tổng hợp đề nghị Bộ GTVT

5

Nạo vét, duy tu Kênh Cái Tráp

 

Phương tiện thủy nội địa hàng hải

 

 

 

Dự kiến

Nếu dự án nâng cấp chưa thực hiện được trong 5 2013 thì nghiên cứu nạo vét, duy tu theo chuẩn tắc hiện tại

Cục Hàng hải Việt Nam rà soát, tổng hợp đề nghị Bộ GTVT

6

Nạo vét, duy tu 1 số khu neo đậu tránh bão

 

Các vị trí có mật độ tàu đông, yêu cầu neo đậu chờ vào cầu, tránh trú bão thường xuyên

 

 

 

Dự kiến

Nghiên cứu thực hiện tại các khu vực như: Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quy Nhơn Cục Hàng hải Việt Nam rà soát, tổng hợp đề nghị Bộ GTVT

7

Các công việc bảo trì khác

 

Phát sinh đột xuất

 

 

 

Dự kiến

Cục Hàng hải Việt Nam, các tổ chức rà soát, tổng hợp đề nghị Bộ GTVT

Ghi chú: Trong cùng 1 nhóm ưu tiên thì xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download