hoặc
Tài liệu học tập Đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP

Việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động quy định tại Khoản hai Điều 8 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP, hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Người sử dụng lao động gởi trực tiếp văn bản đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác nhận người lao động nước ngoài thuộc hoặc không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo Mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư này.

Đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động - Mẫu số 11 ban hành kèm theo  ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành 1 số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
/THÀNH PHỐ ....
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI

Số: /LĐTBXH-TB
V/v xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

......., ngày ..... tháng ..... 5 ......

 

Kính gửi: (Tên doanh nghiệp/tổ chức)

Thực hiện Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 5 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành 1 số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và theo đề nghị tại văn bản số ngày tháng 5 của (tên doanh nghiệp/tổ chức) về việc đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố …………. xác nhận:

1. Ông/Bà (ghi toàn bộ họ và tên): …………………… hai. Nam (Nữ): ………………

3. Ngày, tháng, 5 sinh: ………………………………………………………….

4. Quốc tịch: ………………………………………………………………………..

5. Hộ chiếu số: …………………................. sáu. Ngày cấp: …………………………

7. Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………

8. Làm việc tại (tên doanh nghiệp/tổ chức): ………………………………………..

9. Địa điểm làm việc: ……………………………………………………………….

10. Vị trí công việc: …………………………………………………………………

11. Thời hạn làm việc từ ngày ……. tháng …… 5 ……. tới ngày ……. tháng ….. 5 ……..

Không thuộc diện cấp giấy phép lao động/thuộc diện phải cấp giấy phép lao động. Lý do thuộc diện phải cấp giấy phép lao động ………………………………………

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố ……..….. thông báo để (tên doanh nghiệp/tổ chức) biết và thực hiện./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu Sở LĐTBXH.

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải thêm mẫu sau: Đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động - Mẫu số 10.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download