hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi tỉnh Ninh Thuận môn Tin học cấp THPT năm học 2011 - 2012, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi tỉnh Ninh Thuận môn Tin học cấp THPT năm học 2011 - 2012 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Đề thi học sinh giỏi tỉnh
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH THUẬN

(Đề thi chính thức)
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2011 – 2012

Khóa ngày: 17 / 11 / 2011
Môn thi: TIN HỌC           Cấp: THPT
Thời gian làm bài: 180 phút
(Không kể thời gian phát đề)

TỔNG QUAN ĐỀ THI

STT Tên bài File chương trình File dữ liệu vào File kết quả
1 RẮN HỔ MANG snail.* snail.inp snail.out
2 MA TRẬN VUÔNG ĐỐI XỨNG matrix.* matrix.inp matrix.out
3 ĐỔI TIỀN money.* money.inp money.out

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal, Free Pascal hoặc C++.

Bài 1: (6 điểm)

RẮN HỔ MANG

Một con rắn hổ mang sống trên 1 lưới vuông 8 x 8 có chứa vài vật cản (là các ô màu đen trong hình vẽ dưới đây). Con rắn di chuyển theo đường thẳng (khi còn có thể di chuyển được). Khi nó gặp vật cản hay gặp biên của lưới vuông, nó sẽ quay sang ô bên trái nó. Nếu nó
đối diện với ô đã đi qua, nó ngừng hẳn.


Đường đi khi luôn quay qua trái (13 ô)

Con rắn luôn bắt đầu tại ô A1, và luôn bắt đầu việc di chuyển bằng cách đi hướng xuống dưới. Vị trí các vật cản (tức là các ô đen) được cho biết trước.

Yêu cầu :Tìm số ô mà con rắn đi qua cho tới khi không đi được nữa và thỏa con rắn luôn đi về bên trái nó.

Ví dụ: Hình vẽ trên cho hình ảnh 1 lưới vuông với ba ô đen (tại các vị trí A6, E2, F5). Đường đi con rắn luôn đi về bên trái nó là: đi từ A1 tới A5, quay sang trái tới E5. Từ E5 quay sang trái tới E3, quay trái, đi thẳng và ngừng ở B3. Con rắn đã đi qua 13 ô.

Dữ liệu : Vào từ file văn bản snail.inp

- Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương n là số các ô đen;

- Trên n dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi tọa độ 1 ô đen dưới dạng Xm , trong đó X (là các chữ cái Latinh viết hoa từ A tới H) chỉ cột và m (1≤m≤ 8) chỉ dòng .

Chú ý không có ô đen tại A1 và A2.

Kết quả: Ghi ra file văn bản snail.out số ô mà con rắn đi qua

Ví dụ:

Bài 2: (7 điểm)

MA TRẬN VUÔNG ĐỐI XỨNG

Cho ma trận vuông A kích thư ớc N x N chứa các số tự nhiên trong khoảng từ 0 tới 255; 4 ≤ N ≤ 50. Hãy tìm 1 ma trận vuông đối xứng có kích thước lớn nhất B trong A theo nghĩa các phần tử đối xứng qua đường chéo chính của B thì bằng nhau.

Dữ liệu : Vào từ file văn bản matrix.inp

- Dòng đầu ghi giá trị N.

- Tiếp tới là N dòng của ma trận A. Dữ liệu trên cùng 1 dòng cách nhau ít nhất một khoảng trắng.

Kết quả : Ghi ra file văn bảnmatrix.out

- Gồm 1 dòng chứa ba giá trị i, j, d cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng, trong đó i, j cho biết vị trí (dòng i, cột j) đầu tiên của ma trận B cần tìm trong ma trận A, còn d cho biết số phần tử trên cùng 1 dòng của B. Chỉ số dòng và cột được tính từ một tới N. (nếu có nhiều ma trận vuông đối xứng cùng kích thước trong A thì chọn 1 trong số đó).

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download