hoặc
Tài liệu học tập Đơn xin cấp lại chứng chỉ Giáo dục quốc phòng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn xin cấp lại chứng chỉ Giáo dục quốc phòng có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Giáo dục - Đào tạo,Biểu mẫu GD-ĐT

Đơn xin cấp lại chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------- 

ĐƠN XIN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Kính gửi:

- Ban Giám hiệu trường .......

 

- Ban Giám hiệu trường ..........

 

- Ban Giám đốc Trung tâm .............

 

- Phòng Đào tạo - Trường ..........

Tôi tên là:................................................................... Sinh ngày:....................................

Nơi sinh:.....................................................................Sinh viên lớp: ...............................

Ngành:........................................................................Khoa:............................................

Trường ......................................................................Mã số sinh viên: ............................

Hộ khẩu thường trú:...........................................................................................................

Tôi đã tham gia học chương trình Giáo dục Quốc phòng cùng với lớp của tôi  tại ................................................... Khóa..........ngày..........tháng.........5............

Vừa qua, do.........................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

tôi đã  mất chứng chỉ Giáo dục quốc phòng.

Nay tôi làm đơn này kính xin Quý Cấp cho tôi được cấp lại chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng để bổ sung hồ sơ tốt nghiệp.

Trân trọng cám ơn!

        Xác nhận của Trường ............

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng phòng Đào tạo

  ……., ngày ….. tháng ……. 5 …….

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên) 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download