hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 87/QĐ-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 87/QĐ-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giáo dục - Đào tạo,Về việc ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013

Quyết định 87/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 11 tháng 01 5 2013 về việc ban hành kế hoạch rộng rãi, giáo dục pháp luật 5 2013.

BỘ TÀI CHÍNH
--------
Số: 87/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 5 2013

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2013

-------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9 tháng 12 5 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác rộng rãi, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2011/QH13 ngày 06 tháng 08 5 2011 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 5 2012 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 5 2011; Nghị quyết số 23/2012/QH13 ngày 12 tháng 06 5 2012 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 5 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 5 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII;

Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 5 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê phê chuẩn chương trình rộng rãi, giáo dục pháp luật từ 5 2008 tới 5 2012; Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 04 5 2012 của Thủ tướng Chính phủ “ban hành chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 04 5 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 5 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác rộng rãi giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ 5 2012 tới 5 2016”;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Phê phê chuẩn kế hoạch rộng rãi giáo dục pháp luật 5 2013 của Bộ Tài chính (sau đây gọi là kế hoạch) và phân công trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện theo các hình thức thích hợp cho các tổ chức thuộc Bộ có liên quan (kèm theo).

Đối với các văn bản quy phạm pháp luật trong kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này, các tổ chức được phân công chủ trì có trách nhiệm tổ chức thực hiện rộng rãi theo hình thức được quy định.

Điều hai. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật không nêu trong kế hoạch, các tổ chức thuộc Bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại tổ chức để chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức rộng rãi bằng các hình thức thích hợp, bảo đảm phù hợp với các đối tượng. Cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc lựa chọn văn bản thực hiện rộng rãi, tuyên truyền pháp luật phải bảo đảm tính thời sự của văn bản và cung cấp kịp thời cho các đối tượng để tổ chức triển khai trước ngày văn bản có hiệu lực pháp luật hoặc để tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện và áp dụng pháp luật được hợp nhất.

2. Văn bản thực hiện rộng rãi, tuyên truyền bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật trước và sau khi được ban hành, có hiệu lực thi hành, không chỉ ngừng ở văn bản Luật, Pháp lệnh.

3. Đối tượng thụ hưởng rộng rãi, tuyên truyền pháp luật gồm cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, đặc trưng là đối tượng áp dụng trong lĩnh vực văn bản điều chỉnh.

4. Hình thức giáo dục, tuyên truyền pháp luật gồm các hình thức chủ yếu sau:

a) Tuyên truyền khẩu pháp luật thực hiện thông qua hội nghi, hội thảo, đào tạo, sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật.

b. Biên biên soạn tài liệu tuyên truyền pháp luật gồm đề cương truyên truyền pháp luật; sách pháp luật; tờ gấp tuyên truyền pháp luật.

c. Thi tìm hiểu pháp luật.

d. Phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí, mạng lưới truyền thanh và mạng internet.

đ. Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động tham mưu pháp luật và trợ giúp pháp lý.

e. Dạy và học pháp luật trong nhà trường.

g. Các hình thức rộng rãi, giáo dục pháp luật khác theo đặc thù của từng đơn vị

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện kế hoạch rộng rãi, giáo dục pháp luật 5 2013

1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

a. Căn cứ vào kế hoạch rộng rãi, giáo dục pháp luật 5 2013 ban hành kèm theo Quyết định này hướng dẫn triển khai; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, theo dõi và đánh giá công tác rộng rãi giáo dục pháp luật trong cơ quan Bộ Tài chính.

b. Chủ trì hoặc phối hợp với các tổ chức liên quan triển khai rộng rãi, giáo dục pháp luật cụ thể đối với các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Mục I, Mục II và Mục IV của kế hoạch.

c. Phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng đề cương tuyên truyền văn bản pháp luật quy định tại Mục III của kế hoạch, trên cơ sở đó hướng dẫn các tổ chức thuộc Bộ triển khai thực hiện.

d. Hướng dẫn, tổ chức triển khai các hoạt động nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội trong Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09/11); và các hoạt động đỉnh cao về rộng rãi giáo dục pháp luật gắn với các sự kiện, nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài chính trong 5 nhân Ngày pháp luật tài chính (28/08) của Bộ Tài chính để tạo nên điểm nhấn trong việc hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật và thực thi pháp luật không chỉ ở cán bộ, công chức ngành tài chính mà còn ở tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

đ. Xây dựng, củng cố, kiện toàn hàng ngũ Báo cáo viên pháp luật theo Thông tư số 18/2010/TT-BTP ngày 05 tháng 11 5 2010 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật và cán bộ làm công tác rộng rãi, giáo dục pháp luật chuyên sâu theo lĩnh vực pháp luật và được đào tạo, bổ dưỡng về nghiệp vụ, rộng rãi, giáo dục pháp luật theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng 5 và bổ dưỡng kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu trong lĩnh vực pháp chế.

e. Kịp thời cập nhật đăng tải các văn bản cần rộng rãi mới và thông tin pháp luật tài chính; biên biên soạn tin, bản tin pháp luật, các đề cương giới thiệu văn bản pháp luật mới chuyên trang “Pháp luật tài chính” thuộc Trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

g. Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện công tác rộng rãi giáo dục pháp luật tại các tổ chức thuộc Bộ.

h. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện rộng rãi giáo dục pháp luật theo kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này, báo cáo với Hội đồng phối hợp công tác rộng rãi giáo dục pháp luật của Bộ, Lãnh đạo Bộ và Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Thủ trưởng các tổ chức thuộc Bộ có trách nhiệm:

a. Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động rộng rãi, giáo dục pháp luật tại cơ quan, tổ chức mình để xây dựng kế hoạch rộng rãi, giáo dục pháp luật bảo đảm đúng mục đích, ý nghĩa của việc ban hành văn bản pháp luật.

b. Chủ trì hoặc phối hợp với các tổ chức liên quan triển khai rộng rãi, giáo dục pháp luật cụ thể đối với các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Mục II Phụ lục đính kèm.

c. Tham gia đầy đủ và tích cực hội nghị rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Mục III Phụ lục đính kèm; Tổ chức rộng rãi giáo dục pháp luật tới cán bộ, công chức trong tổ chức đối với các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Mục I, Mục II và Mục IV Phụ lục đính kèm bảo đảm phục vụ công tác chuyên môn với các hình thức thích hợp quy định tại Điều hai Quyết định này.

d. Lồng ghép nội dung rộng rãi giáo dục pháp luật đối với các văn bản trong kế hoạch ban hành theo Quyết định này với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong cơ quan tổ chức mình, hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước, tái cơ cấu đầu tư công và nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính liên quan tới doanh nghiệp.

e. Căn cứ vào kế hoạch rộng rãi, giáo dục pháp luật 5 2013, tổ chức thực hiện công tác rộng rãi giáo dục pháp luật trong tổ chức và trong toàn hệ thống (nếu có).

g. Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động về rộng rãi giáo dục pháp luật theo hướng dẫn nhân Ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11), Ngày pháp luật tài chính (28/8) và ngày pháp luật riêng của tổ chức (nếu có) xác định rõ nhiệm vụ rộng rãi giáo dục pháp luật phải được cụ thể hóa với các phương pháp và cách thức tổ chức phù hợp với từng lĩnh vực quản lý của tổ chức thuộc Bộ nhằm giúp cán bộ, công chức ngành tài chính có các hành vi, xử sự chuẩn mực, đúng pháp luật khi giải quyết các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình.h. Có chính sách hợp lý, động viên, khuyến khích, huy động hàng ngũ Báo cáo viên pháp luật theo Thông tư số 18/2010/TT-BTP ngày 05 tháng 11 5 2010 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật và cán bộ làm công tác rộng rãi, giáo dục pháp luật tham gia rộng rãi, giáo dục pháp luật. Củng cố, kiện toàn, tăng cường năng lực tổ chức pháp chế tại các tổ chức thuộc Bộ (nếu có) trong việc tham mưu giúp lãnh đạo Bộ, lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác rộng rãi, giáo dục pháp luật.

i. Báo cáo kết quả thực hiện công tác rộng rãi giáo dục pháp luật trước ngày 15/06/2013 đối với báo cáo kết quả triển khai công tác rộng rãi giáo dục pháp luật sáu tháng đầu 5 và trước 10/11/2013 đối với báo cáo tổng kết công tác rộng rãi giáo dục pháp luật 5 để tổng hợp báo cáo Bộ và Bộ Tư pháp theo đúng quy định.

3. Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính căn cứ vào kế hoạch rộng rãi, giáo dục pháp luật 5 2013, tổ chức thực hiện đào tạo, bổ dưỡng, cập nhật kiến thức tới cán bộ, công chức ngành tài chính đối với các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Mục I, Mục II và Mục III Phụ lục đính kèm nhằm bảo đảm phục vụ công tác chuyên môn.

4. Các trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo, báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế và các tổ chức thuộc Bộ được giao chủ trì biên soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức việc rộng rãi giáo dục pháp luật trong quá trình giảng dạy, trên bản tin, báo, tạp chí của mình và trang thông tin điện tử; có giải pháp nâng cao vai trò, hiệu quả của các dụng cụ thông tin đại chúng trong việc rộng rãi, giáo dục pháp luật. Phát huy vai trò các trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo, báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính trong công tác rộng rãi, giáo dục pháp luật; Triển khai thực hiện có kết quả Đề án nâng cao chất lượng công tác rộng rãi giáo dục pháp luật qua các cơ quan báo, tạp chí trong và ngoài ngành.

Điều 4. Kinh phí rộng rãi giáo dục pháp luật được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều năm. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các tổ chức thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Các tổ chức thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 

(đã ký)

Trương Chí Trung

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download