hoặc
Tài liệu học tập Bài Tập Access, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .doc, có kích thước 0.55 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bài Tập Access có 21 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Tin học văn phòng,Luyện thi chứng chỉ A,B,C,Bài tập thực hành Access
BÀI SỐ 1: Tạo tập tin cơ sở dữ liệu bằng Access với tên tập tin là BanHang.MDB. Sau đó hãy tạo các bảng sau : KhachHang (MaKH, TenKH, Diachi,Dthoai) DonHang (MaDH, NgayDH, NgayGH, MaKH) MatHang (MaMH, TenMH, DVT, Dongia) ChiTietDH (MaDH,MaMH, Soluong) Yêu cầu : Câu một : Thiết lập các thuộc tính theo yêu cầu sau : KhachHang : MaKH dài 4 ký tự trong đó hai ký tự đầu là chữ và tự động hiển thị "KH", hai ký tự sau là hai ký số bất kỳ. TenKH dài 30 ký tự, tự động hiển thị chữ hoa khi nhập và có màu xanh. Diachi : giả dụ có hiển thị màu xanh, giả dụ để trống tự động hiển thị "chưa biết" màu đỏ. Dthoai : có dạng (4 số ) - ( 4 số) . Thí dụ (8234) - (5678) DonHang : MaDH dài 3 ký tự trong đó hai ký tự đầu là chữ tự động hiển thị "DH" ký tự cuối là một ký số bất kỳ. NgayDH : dạng Ngày tháng 5 (2 số). NgayGH : dạng Ngày tháng 5 (2 số) với ràng buộc là chỉ giao hàng sau khi đặt hàng 3 ngày. MaKH là một combobox tham chiếu dữ liệu từ bảng KhachHang, hiển thị hai cột (MaKH, TenKH) MatHang : MaMH : dài 4 ký tự, trong đó hai ký tự đầu là hai ký tự chữ, tự động hiển thị "MH", hai ký tự sau là hai ký số bất kỳ. TenMH : viết hoa ký tự đầu tiên, các ký tự còn lại viết thường. Không được để trống và không được trùng. .........
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download