hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 17/2010/TT-BTP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 17/2010/TT-BTP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lao động - Tiền lương,Quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

Thông tư số 17/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp: Quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự. 

BỘ TƯ PHÁP
-----------
Số: 17/2010/TT-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 5 2010

THÔNG TƯ
Quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo
cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự
----------------------

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 5 2008;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 5 2008;

Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 5 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 5 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 5 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 5 2010 của Chính phủ sửa đổi 1 số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 5 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Tư pháp;

Để đáp ứng yêu cầu quản lý, Bộ Tư pháp quy định về phân cấp quản lý công chức, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (sau đây gọi là công chức lãnh đạo) trong cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự (sau đây gọi là ngành Thi hành án dân sự) như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Nội dung quản lý công chức, công chức lãnh đạo ngành Thi hành án dân sự

1. Quản lý số lượng, tiêu chuẩn đối với công chức, công chức lãnh đạo thuộc khuôn khổ quản lý theo phân cấp; bổ nhiệm ngạch, xếp lương, nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khuông, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với công chức, công chức lãnh đạo thuộc khuôn khổ quản lý theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

2. Tuyển dụng, sử dụng công chức, công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền quản lý.

3. Quản lý vị trí việc làm và biên chế công chức, công chức lãnh đạo theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

4. Đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức, công chức lãnh đạo.

5. Điều động, luân chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, cho thôi giữ chức vụ.

6. Thực hiện chế độ lương lậu và các chế độ chính sách đãi ngộ khác đối với công chức, công chức lãnh đạo, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

7. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, công chức lãnh đạo hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định của Thông tư này và quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phân cấp thi đua khen, thưởng ngành Thi hành án dân sự.

8. Thực hiện chế độ thôi việc, nghỉ hưu, cho công chức, công chức lãnh đạo đi nước ngoài về việc riêng.

9. Thực hiện thống kê, báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức, công chức lãnh đạo theo quy định.

10. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của pháp luật đối với công chức, công chức lãnh đạo thuộc khuôn khổ quản lý.

11. Giải quyết khiếu nề, tố cáo theo phân cấp và theo quy định của pháp luật về khiếu nề, tố cáo.

12. Các nội dung quản lý công chức, công chức lãnh đạo khác theo quy định của pháp luật.

Điều hai. Nguyên tắc phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo ngành Thi hành án dân sự

1. Bảo đảm nguyên tắc giao hội dân chủ, sự lãnh đạo của cấp ủy đảng cơ sở, song song phát huy hầu hết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo cơ quan, trước nhất là người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp trong quản lý công chức, công chức lãnh đạo thuộc khuôn khổ được phân cấp.

2. Bảo đảm công khai, minh bạch và thực hiện phòng, chống tham nhũng trong công tác quản lý công chức theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và sự quản lý hợp nhất của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tăng cường sự phối hợp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Quận ủy, Thành ủy và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, điều động, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách khác đối với cấp trưởng, cấp phó của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện.

3. Phân cấp quản lý gắn với chế độ trách nhiệm, song song tăng cường thanh tra, kiểm tra của cấp trên đối với trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan, doanh nghiệp được phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download