hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 12/2008/TT-BLĐTBXH, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 12/2008/TT-BLĐTBXH có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Chính sách,Hướng dẫn bổ sung về việc thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng các công trình thủy điện

Thông tư số 12/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn bổ sung về việc thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng các công trình thủy điện. 

BỘ LAO ĐỘNG
- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----------

Số: 12/2008/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 5 2008

 THÔNG TƯ
Hướng dẫn bổ sung về việc thực hiện chế độ ăn giữa ca
đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng các công trình thủy điện

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 5 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung việc thực hiện chế độ ăn giữa ca quy định tại Thông tư số 28/2005/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 5 2005, Thông tư số 08/2006/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 07 5 2006 và Thông tư số 12/2007/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 08 5 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ lương bổng và phụ cấp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng các công trình thủy điện như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG, MỨC ĂN VÀ CHI PHÍ ĂN GIỮA CA

1. Đối tượng áp dụng và mức ăn giữa ca thực hiện theo quy định tại các Thông tư số 28/2005/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 08/2006/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 12/2007/TT-BLĐTBXH nêu trên.

2. Chi phí ăn giữa ca được lập dự toán riêng và tính vào tổng dự toán công trình nhưng không nằm trong chi phí nhân công.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĂN GIỮA CA

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

- Phê chuẩn y dự toán chi phí ăn giữa ca trên cơ sở dự toán do Tư vấn lập theo khối lượng trong giao diện công nghệ căn cứ vào định mức nhân công của công nhân trực tiếp và công nhân vận hành máy; tỷ lệ lực lượng lao động quản lý, chuyên môn, công nghệ, nghiệp vụ; định mức nhân công của công nhân làm việc tại cơ sở phụ trợ, làm các công việc trực tiếp khác và mức ăn giữa ca là năm.000 đồng/người/ngày công định mức (không bao gồm thuế VAT) quy định tại các Thông tư nêu tại khoản một, mục I Thông tư này. Chủ đầu tư lâm thời ứng theo dự toán chi phí ăn giữa ca cho các nhà thầu công ty ăn giữa ca cho người lao động;

Trường hợp dự toán chi phí ăn giữa ca chưa được chuẩn y, trên cơ sở văn bản yêu cầu của Tổng thầu, Chủ đầu tư giải quyết lâm thời ứng chi phí ăn giữa ca phù hợp với khối lượng công việc và thực tế tại công trình để các nhà thầu công ty ăn giữa ca cho người lao động;

- Chủ đầu tư thanh toán, quyết toán chi phí ăn giữa ca theo yêu cầu của Tổng thầu trên cơ sở bảng tổng hợp chi phí ăn giữa ca của nhà thầu theo quy định tại khoản hai, mục II của Thông tư này, bảo đảm không vượt quá giá trị dự toán được chuẩn y.

2. Trách nhiệm của Tổng thầu

- Đề nghị Chủ đầu tư lâm thời ứng chi phí ăn giữa ca cho các nhà thầu theo khối lượng công việc và thực tế tại công trình;

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc chấm công, tổng hợp chi phí ăn giữa ca theo ngày công thực tế làm việc và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của bảng tổng hợp.

- Đề nghị Chủ đầu tư thanh toán, quyết toán chi phí ăn giữa ca trên cơ sở bảng tổng hợp chi phí ăn giữa ca của các nhà thầu nhưng không được vượt giá trị dự toán được chuẩn y.

3. Trách nhiệm của các Nhà thầu

- Tổ chức ăn giữa ca cho người lao động trực tiếp làm việc tại công trình;

- Thực hiện việc chấm công, tổng hợp chi phí ăn giữa ca theo ngày công thực tế làm việc làm cơ sở để Tổng thầu thanh toán, quyết toán chi phí ăn giữa ca với Chủ đầu tư.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

2. Chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, nhân viên, viên chức trực tiếp xây dựng các công trình thủy điện Tuyên Quang, Sê San 3, Sê San 3A và Hồ chứa nước Cửa Đạt cũng được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện giả dụ có vướng mắc, yêu cầu các Bộ và doanh nghiệp phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, giải quyết./. 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các
công ty chính trị - xã hội;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở LĐTBXH, Sở Tài chính các tỉnh,
thành phố trực thuộc TW;
- Các tập đoàn kinh tế Nhà nước;
các Tổng công ty hạng đặc biệt;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Công báo; Websie của Chính phủ;
- Website của Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL, Bộ LĐTBXH.

 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC 

(Đã ký) 

Huỳnh Thị Nhân

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download