hoặc
Tài liệu học tập Bản cam kết sau đào tạo, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bản cam kết sau đào tạo có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Giáo dục - Đào tạo,Biểu mẫu GD-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                       ----------------------------------
                                                      

 BẢN CAM KẾT SAU ĐÀO TẠO

   Kính gửi:

-  Ban Giám hiệu;
-  Phòng Hành chính - Tổ chức;
-  Phòng Quản trị Nhân sự.

 

 

Tôi tên: ........................................................................... sinh ngày:.......................

Chức danh, chức vụ:…………………....................................................................

Đơn vị công tác:……………………………................….......................................

Thời gian công tác: Từ…………………...........………………đến nay

Được cử đi học sau đại học :

-       Chuyên ngành:……………............................………………...................

-       Nơi đào tạo:………………...................................................………………

-       Thời gian đào tạo:……................……....(từ 5.............tới 5............)

-       Kinh phí đào tạo:…………………................................…….....................

Theo Quyết định số....................ngày.............. của ........................ về việc .............................

Tôi cam kết thực hiện các nghĩa vụ của người được Nhà trường cử đi đào tạo như sau:

-   Cam kết dùng cho ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo trở lên theo Quyết định cử đi học và đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường bằng năng lực, kinh nghiệm và kiến thức đã được đào tạo.

-   Thực hiện công việc theo sự phân công, điều động của lãnh đạo Nhà trường, không xin chuyển đổi vị trí, tổ chức công tác. 

    Nếu không thực hiện đúng các nội dung cam kết trên, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi hoàn theo yêu cầu của cơ quan về toàn bộ chi phí của quá trình học tập kể cả lương thuởng, lương tăng thêm, các khoản phụ cấp khác (nếu có) trong khoản thời gian đi học tụ tập và thời gian không có làm việc tại tổ chức, Trường.

                                                                                             ............, ngày       tháng          năm

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

 NGƯỜI CAM KẾT

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download