hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học kỳ II lớp 8 trường THCS Nguyễn Khuyến năm 2013-2014, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học kỳ II lớp 8 trường THCS Nguyễn Khuyến năm 2013-2014 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh phổ thông,Tiếng anh phổ thông lớp 8,Đề thi cuối kỳ II lớp 8 môn Tiếng Anh

Đề thi học kỳ II lớp 8 trường THCS Nguyễn Khuyến, Quận Hoàn Kiếm 5 2013-2014 môn tiếng Anh dành cho các em học sinh lớp 8 tham khảo và ôn luyện.

Đề thi học kỳ II lớp 8 môn tiếng Anh

TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN

HOÀN KIẾM – HÀ NỘI

ĐỀ THI HỌC KỲ II

MÔN TIẾNG ANH LỚP 8

NĂM HỌC 2013-2014

Đề số 1

I. Listen to the passage and fill in the missing information (2.năm pts) 

Well, I like living in Glasgow, mainly because I live right (1)……… if I want to go to the theatre, I can leave my house about (2)…….. before the show starts and walk there. I can (3)………with the cinema. On Sundays, I can go to the park with my friend or (4)……… art gallery. Or I can go to (5)……. with my parents and brother. 

II. Circle the correct answer A, B, C or D to complete each of the following sentences (2 pts) 

1. Mom had to do everything _______ electricity. 

A. by                 B. on              C. without            D. within 

2. When I was a little girl, I used to _______ my father's advice. 

A. listen              B. listen to           C. listening             D. listened 

3. I can't remember _______ when I was young. 

A. what life was like               C. how life was 

B. what life was                     D. how life was like 

4._______ you _______ cook dinner for your family? 

A. Do … use to              C. Do … used to

B. Did … use to            D. Did … used to

5. Do you need any help?

A. No, I don't need.                C. Yes, that's very kind of you. 

B. Thanks, I don't need.          D. Yes, I need. 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download