hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 30/2010/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 30/2010/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa

Thông tư số 30/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa. 

BỘ TÀI CHÍNH

----------------------

Số: 30/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

                    Hà Nội, ngày 05 tháng 03 5 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung cấp sản phẩm,
dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa
---------------------------

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 5 2005 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày sáu tháng sáu 5 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 168/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 5 2003 quy định về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 51/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 5 2005 của Chính phủ quy định nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường thủy nội địa;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 5 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Pháp lệnh Giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng sáu 5 2008 về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 5 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 9 tháng 11 5 2006 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích;

Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ và đường thủy nội địa, như sau:

Điều một. Quy định chung

1. Phạm vi điều chỉnh: là các sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ và đường thủy nội địa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch theo giá hoặc phí do Nhà nước quy định; được thanh toán từ nguồn ngân sách Nhà nước.

2. Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng cho các doanh nghiệp thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích (là các doanh nghiệp được Bộ Giao thông giao nhiệm vụ đối với đường quốc lộ, đường thủy nội địa quốc gia; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao nhiệm vụ đối với đường bộ và đường thủy nội địa địa phương); các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác và hợp tác xã; doanh nghiệp sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt là các doanh nghiệp cung cấp sản xuất dịch vụ công ích), có chức năng nhiệm vụ hoặc đăng ký buôn bán phù hợp với hoạt động sản xuất và cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực đường bộ và đường thủy nội địa.

Các doanh nghiệp cung cấp sản xuất dịch vụ công ích phải có đủ các điều kiện để thực hiện phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích quy định tại khoản hai Điều sáu, khoản một Điều 12 và điểm b khoản một Điều 17 Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 9/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích.

3. Thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch đối với công tác quản lý, bảo trì đường bộ; đường thủy nội địa theo tuyến đường bộ, tuyến đường thủy nội địa.

Việc quy định cụ thể độ dài tuyến đường bộ, tuyến đường thủy nội do Bộ Giao thông vận chuyển quy định đối với đường quốc lộ và đường thủy nội địa quốc gia; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định đối với đường bộ và đường thủy nội địa địa phương.

4. Thời gian thực hiện phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích đối với quản lý, bảo trì đường bộ; đường thủy nội địa:

- Phương thức đấu thầu: Thực hiện đối với công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, thời gian là 3 5.

- Phương thức đặt hàng: Thời gian là một 5.

- Phương thức giao kế hoạch: Thời gian là một 5.

5. Tiêu chí phân loại đường đô thị, đường bộ vùng sâu, vùng xa do Bộ Giao thông vận chuyển quy định.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download