hoặc
Tài liệu học tập Nghị quyết 74/2012/NQ-HĐND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Nghị quyết 74/2012/NQ-HĐND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,Bãi bỏ nội dung Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012-2015

Nghị quyết 74/2012/NQ-HĐND về bãi bỏ nội dung Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc công đoạn 2012-2015.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-----------

Số: 74/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 12 5 2012

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC BÃI BỎ NỘI DUNG TẠI TIẾT hai, ĐIỂM C, KHOẢN hai, ĐIỀU hai, NGHỊ QUYẾT SỐ 37/2011/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DẠY NGHỀ, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VÀ GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2012-201
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29/11/2006;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Trên cơ sở Tờ trình số 147/TTr-UBND ngày 6/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc yêu cầu bãi bỏ nội dung quy định tại tiết hai, khoản c, điều hai Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về 1 số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc công đoạn 2012 - 2015, báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh và bàn bạc,

QUYẾT NGHỊ:

Điều một. Bãi bỏ nội dung:" Trung tâm giới thiệu việc làm, cơ sở dạy nghề giới thiệu được lao động vào làm việc ổn định tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh khác từ một 5 trở lên được hỗ trợ một lần với mức 400.000đồng/ người" tại tiết hai, điểm c, khoản hai, điều hai, Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011của HĐND tỉnh về 1 số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc công đoạn 2012 - 2015.

Điều hai. Tổ chức thực hiện

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh công ty triển khai thực hiện nghị quyết này.

Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XV, kỳ họp vật dụng năm thông qua ngày 12/12/2012 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Phạm Văn Vọng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download