hoặc
Tài liệu học tập Thông tư quy định điều kiện, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam số 03/2015/TT-BTP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư quy định điều kiện, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam số 03/2015/TT-BTP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Quyền Dân sự,Quy định thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

Thông tư 03/2015/TT-BTP quy định điều kiện, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn cho người di trú tự do tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với Lào do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

Điều kiện, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

Biểu mẫu ban hành kèm Thông tư 03

BỘ TƯ PHÁP
--------


Số: 03/2015/TT-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 5 2015

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM VÀ ĐĂNG KÝ
KHAI SINH, KẾT HÔN CHO NGƯỜI DI CƯ TỰ DO TẠI CÁC HUYỆN CỦA VIỆT NAM TIẾP GIÁP VỚI LÀO

Căn cứ 5 2008;

Căn cứ ngày 02 tháng 02 5 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng nhận,

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn cho người di trú tự do tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với Lào:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định điều kiện, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn cho người Lào di trú từ Lào sang cư trú tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với đường biên giới nhà nước Việt - Lào theo Thoả thuận giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di trú tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới 2 nước (sau đây gọi là Thoả thuận) và mẫu giấy tờ về quốc tịch, hộ tịch để sử dụng trong việc giải quyết các việc nêu trên.

2. Thông tư này cũng được áp dụng để giải quyết đăng ký khai sinh, kết hôn đối với công dân Việt Nam do phía Lào trao trả theo quy định tại điểm hai.một khoản hai Điều 3 của Thoả thuận.

Điều hai. Đối tượng và địa bàn áp dụng

1. Người Lào di trú sang các huyện của Việt Nam tiếp giáp với đường biên giới nhà nước Việt - Lào thuộc đối tượng được phép cư trú tại Việt Nam theo quy định tại khoản một Điều 3 của Thoả thuận được Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt Nam phê ưng chuẩn (sau đây gọi là người Lào di trú được phép cư trú).

2. Công dân Việt Nam di trú sang các huyện của Lào tiếp giáp với đường biên giới nhà nước Lào - Việt không thuộc đối tượng được phép cư trú tại Lào theo quy định tại khoản một Điều 3 của Thoả thuận và do phía Lào trao trả được Trưởng đoàn đại biểu biên giới Lào phê ưng chuẩn và được Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt Nam hấp thụ.

3. Địa bàn được áp dụng là các huyện của Việt Nam tiếp giáp với đường biên giới nhà nước Việt - Lào (sau đây gọi là huyện biên giới) theo danh sách đính kèm Thông tư này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Người Lào là người có quốc tịch Lào hoặc người gốc Lào, di trú từ Lào sang sinh sống tại các huyện biên giới của Việt Nam tiếp giáp với Lào mà chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy tờ về quốc tịch, hộ tịch và giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

2. Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam mà chưa được cơ quan có thẩm quyền của Lào cấp giấy tờ về quốc tịch, hộ tịch và giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Lào.

ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM; THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH, KẾT HÔN

Điều 4. Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam

Người Lào thuộc đối tượng quy định tại khoản một Điều hai của Thông tư này, giả dụ có nguyện vọng và có đủ các điều kiện sau đây thì được xem xét giải quyết cho nhập quốc tịch Việt Nam:

1. Tự nguyện có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;

2. Tự nguyện tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam;

3. Không vi phạm pháp luật hình sự;

4. Có đời sống ổn định, có nhà cửa tài sản nhất thiết, có đất canh tác tại nơi đang cư trú;

5. Không phải là người đang bị truy vấn nã hoặc đang phải thi hành án theo quy định của pháp luật Việt Nam;

6. Có tên gọi Việt Nam. Tên gọi này do người xin nhập quốc tịch Việt Nam lựa chọn và ghi rõ trong Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Điều năm. Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam

1. Người Lào di trú được phép cư trú có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam thì tới Ủy ban nhân dân xã, thị trấn (sau đây gọi là Uỷ ban nhân dân cấp xã) nơi cư trú để được hướng dẫn, hỗ trợ lập hồ sơ. Mỗi người lập 02 bộ hồ sơ; mỗi bộ gồm Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam và Tờ khai lý lịch theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Trình tự lập và giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam được thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách người Lào di trú được phép cư trú do Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt Nam phê ưng chuẩn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Công an cùng cấp và Ủy ban nhân dân huyện biên giới doanh nghiệp đoàn công tác lưu động tới Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc huyện biên giới để hướng dẫn, hỗ trợ việc lập và hấp thụ hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất hồ sơ, Sở Tư pháp xem xét, kiểm tra hồ sơ, giả dụ thấy hầu hết thông tin và người xin nhập quốc tịch Việt Nam có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này thì có văn bản trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kèm theo danh sách và hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam.

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, kết luận và có văn bản yêu cầu gởi Bộ Tư pháp kèm theo danh sách, hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Điều sáu. Thông báo danh sách người Việt Nam được nhập quốc tịch Lào

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của phía Lào và danh sách người Việt Nam được nhập quốc tịch Lào, Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt Nam gởi cho Bộ Tư pháp bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền Lào kèm theo danh sách người Việt Nam được nhập quốc tịch Lào.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản sao quyết định và danh sách người Việt Nam được nhập quốc tịch Lào, Bộ Tư pháp báo cáo Chính phủ để trình Chủ tịch nước và cập nhật vào cơ sở dữ liệu các người được thôi/mất quốc tịch Việt Nam đang được lưu trữ tại Bộ Tư pháp.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng năm 5 2015 và sẽ hết hiệu lực khi Thoả thuận chấm dứt hiệu lực.

Sau khi Thông tư hết hiệu lực mà việc giải quyết đối với hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn cho các đối tượng quy định tại Điều hai của Thông tư này chưa kết thúc thì tiếp tục được giải quyết theo Thông tư này cho tới khi kết thúc. Đối với các việc xin nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn phát sinh sau ngày Thông tư này hết hiệu lực, thì được xem xét giải quyết theo quy định chung của pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

Ủy ban nhân dân các cấp thuộc các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, giả dụ có vướng mắc, các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp để được hướng dẫn./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

Nguyễn Khánh Ngọc

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download