hoặc
Tài liệu học tập Công văn số 6019/BNN-VP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn số 6019/BNN-VP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Nông - Lâm - Ngư nghiệp,Kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Công văn số 6019/BNN-VP: Về kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

Số: 6019/BNN-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 5 2012

Kính gửi:  - Các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, Thú y, Chăn nuôi, Bảo vệ thực vật, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 5 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, triển khai việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính ở các tổ chức trực thuộc Bộ. Ngày 02/11/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản số 5376/BNN-VP về việc kiểm tra thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ thông báo cụ thể như sau:

Thời gian kiểm tra: Có lịch kiểm tra các tổ chức kèm theo.

Địa điểm: tại các đơn vị

Thành phần:

* Đối với Văn phòng Bộ:

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Văn phòng Bộ

- Thành viên: cán bộ Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính.

* Đối với đơn vị:

- Đại diện tổ chức có liên quan, cán bộ mối lái kiểm soát thủ tục hành chính.

Nội dung kiểm tra: Theo nội dung văn bản số 5376/BNN-VP ngày 02/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đề nghị các tổ chức sẵn sàng nội dung để làm việc với Đoàn kiểm tra./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám (để b/c);
- Lãnh đạo Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, KSTTHC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

 


Nguyễn Văn Việt

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download