hoặc
Tài liệu học tập Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Quy định việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, loại mới

Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC của Bộ Tài chính - Bộ Công thương - Bộ Giao thông vận tải: Quy định việc du nhập ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, loại mới (chưa qua sử dụng). 

BỘ CÔNG THƯƠNG
- GIAO THÔNG VẬN TẢI -
- BỘ TÀI CHÍNH

---------------
Số: 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 5 2010

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Quy định việc du nhập ô tô chở người
dưới 16 chỗ ngồi, loại mới (chưa qua sử dụng)
---------------------

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 5 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 5 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Liên Bộ Công Thương, Giao thông vận chuyển, Tài chính quy định cụ thể về cửa khẩu du nhập và điều kiện thông quan đối với ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, loại mới (chưa qua sử dụng) dưới đây gọi tắt là ô tô chở người:

Điều một. Quy định cửa khẩu nhập khẩu

Ô tô chở người chỉ được du nhập về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển quốc tế: Cái Lân - Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu. Thủ tục hải quan được thực hiện tại cửa khẩu du nhập.

Điều hai. Điều kiện thông quan, thủ tục và thời hạn kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu

1. Cơ quan hải quan chỉ được hoàn thành thủ tục thông quan hàng hóa khi ô tô chở người đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn công nghệ và bảo vệ môi trường xe cơ giới du nhập hoặc cấp Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn công nghệ và bảo vệ môi trường xe cơ giới du nhập.

2. Thủ tục kiểm tra chất lượng an toàn công nghệ và bảo vệ môi trường xe cơ giới du nhập theo quy định của Bộ Giao thông vận chuyển.

3. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn công nghệ và bảo vệ môi trường xe cơ giới du nhập hoặc thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn công nghệ và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập là 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra xe cơ giới du nhập tại địa điểm kiểm tra đã đăng ký ghi trong Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, an toàn công nghệ và bảo vệ môi trường xe cơ giới du nhập.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành, kể từ ngày 29 tháng bảy 5 2010./. 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Nơi nhận:
- Ban bí thư T.W Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;
- Tòa án Nhân dân Tối cao;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tổng cục Hải quan;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng và
các doanh nghiệp trực thuộc Bộ CT, Bộ GTVT, Bộ TC;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, XNK (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Mạnh Hùng
KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG THƯƠNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Nguyễn Thành Biên
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download