hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 07/2010/TT-BCT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 07/2010/TT-BCT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Quy định việc nhập khẩu bổ sung đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2010

Thông tư số 07/2010/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định việc du nhập bổ sung đường theo hạn ngạch thuế quan 5 2010. 

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------------------

Số: 07/2010/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 5 2010

THÔNG TƯ
Quy định việc du nhập bổ sung đường theo
hạn ngạch thuế quan 5 2010
-------------------------- 

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 5 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 955/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 02 5 2010 về việc du nhập đường bình ổn giá;

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc du nhập bổ sung đường theo hạn ngạch thuế quan 5 2010 như sau: 

Điều một. Lượng hạn ngạch bổ sung

Lượng hạn ngạch thuế quan du nhập đường bổ sung (đường trắng, Mã HS 1701 99 11 00) 5 2010 là 50.000 tấn (năm mươi ngàn tấn).

Điều hai. Phân giao hạn ngạch thuế quan du nhập đường

Bộ Công Thương cấp giấy phép du nhập theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng đường trắng theo đề nghị của thương nhân để buôn bán thương mại và trong khuôn khổ lượng hạn ngạch thuế quan nêu trên.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký tới hết ngày 31 tháng 12 5 2010. 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước, văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
- Viện KSND tối cao;
- Tòa án ND tối cao;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Công Thương;
- Các Sở Công Thương;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng
các Vụ, Cục, các doanh nghiệp trực thuộc;
- Lưu: VT, XNK (15)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Nguyễn Thành Biên

 

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download