hoặc
Tài liệu học tập Công văn 8631/2012/BGDĐT-CTHSSV, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 8631/2012/BGDĐT-CTHSSV có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giáo dục - Đào tạo,Báo cáo công tác chỉ đạo việc mặc đồng phục của học sinh, sinh viên

Công văn 8631/2012/BGDĐT-CTHSSV báo cáo công tác chỉ đạo việc mặc đồng phục của học sinh, sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
----------------------

Số: 8631/BGDĐT-CTHSSV
V/v báo cáo công tác chỉ đạo việc mặc
đồng phục của học sinh, sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 5 2012

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-BGDDT ngày 30 tháng 9 5 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định về việc mặc đồng phục và lễ phục của học sinh, sinh viên; Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo công tác chỉ đạo việc mặc đồng phục theo quy định của Thông tư với các vấn đề cụ thể sau:

1. Báo cáo kết quả các Nhà trường thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc may mặc đồng phục từ năm học 2009 - 2010 tới nay.

2. Công tác xử lý các nguồn tin phản hồi của Phụ huynh học sinh và dư luận xã hội trước vấn đề may mặc đồng phục trong các 5 mới đây.

3. Các ý kiến bổ sung, sửa đổi, đề nghị, kiến nghị trong quá trình thực hiện Thông tư.

Nhận được công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả bằng văn bản và email về Bộ Giáo dục và Đào tạo, qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên trước ngày 25/12/2012.

Địa chỉ liên hệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng - Hà Nội (điện thoại: 043.869.4916, 0983.92.5558; Email: ntmthu@moet.edu.vn).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)


Trần Quang Quý

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download