hoặc
Tài liệu học tập Công văn 90/2013/LĐTBXH-QLLĐNN, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 90/2013/LĐTBXH-QLLĐNN có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giáo dục - Đào tạo,Thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Đức

Công văn 90/2013/LĐTBXH-QLLĐNN về thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Đức do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

------------
Số: 90/LĐTBXH-QLLĐNN
V/v:Thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên
sang học tập và làm việc tại CHLB Đức.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 01năm 2013

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố.

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Cơ quan nhà nước có liên quan của Cộng hòa Liên bang Đức về việc đưa lao động công nghệ Việt Nam sang làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hợp nhất với phía Đức thí điểm thực hiện chương trình đưa 100 người đã tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng điều dưỡng sang Cộng hòa Liên bang Đức học tập để lấy chứng chỉ nhà nước của Đức về chăm sóc người già và làm việc tối thiểu 3 5 ở các cơ sở điều dưỡng người già tại Cộng hòa Liên bang Đức (Chi tiết tại thông báo tuyển chọn kèm theo công văn này).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin rộng rãi về chương trình đến các huyện, các trung tâm dịch vụ việc làm và các dụng cụ thông tin đại chúng tại địa phương để các người có hoài vọng và đáp ứng yêu cầu biết, đăng ký tham gia.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND các tỉnh/thành phố (để p/h chỉ đạo);
- Lưu VP, QLLĐNN (10b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Nguyễn Thanh Hòa

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download