hoặc
Tài liệu học tập Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,Biểu mẫu nghiệm thu sản phẩm

tailieuhoctap.com xin giới thiệu mẫu Biên bản kiểm nghiệm và bàn giao sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp sau khi hoàn thành thủ tục lắp đặt, giao hàng đầy đủ theo hiệp đồng hoặc đơn hàng trước đó. Đây là mẫu biên bản nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ với sự có mặt và thỏa thuận của bên giao và bên nhận.

CÔNG TY …………………………………………….

ISO 9001:2000                          

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Sản phẩm/Dịch vụ:....................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….................

Thuộc hợp đồng/Đơn hàng số: ................................................................................................

Địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao: ............................................................................................

Thời gian : Ngày .... tháng ..... 5 200..

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:

1. Trưởng Ban kiểm nghiệm: ................................................  Chức vụ: ...................................
.
2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm, ban giao, gồm:

Ông (bà) : .....................................……................Chức vụ : ...............................................…....

Ông (bà) : ………………...........………..................Chức vụ : ………………...............………………..

Ông (bà) : .........................................…................Chức vụ : .................................................….

3. Đại diện bên cung ứng: ......................................................................................................

Ông (bà) : ......................................……................Chức vụ : ..................................................…

4. Đại diện bên sử dụng / kho:.................................................................................................

Ông (bà) : ......................................……....Chức vụ : .................................................................

5.  Kết quả kiểm tra:

Số TT

MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Đơn vị tính

Số lượng

Yêu cầu của HĐ/Đơn hàng

  

 Kết quả kiểm tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download