hoặc
Tài liệu học tập Công văn 276/TTg-QHQT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 276/TTg-QHQT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,Phê duyệt danh mục dự án do Chính phủ Phần Lan tài trợ

Công văn 276/TTg-QHQT về phê phê duyệt danh mục dự án do Chính phủ Phần Lan tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

Số: 276/TTg-QHQT
V/v phê phê duyệt danh mục dự án do Chính phủ Phần Lan tài trợ

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 5 2013

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 932/BKHĐT-KTĐN, ngày 06 tháng hai 5 2013), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê phê duyệt danh mục dự án "Phát triển hệ thống quản lý thông tin ngành lâm nghiệp công đoạn II" do Chính phủ Phần Lan tài trợ với các nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn trên.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giám định và phê phê duyệt nội dung văn kiện dự án và tổ chức thực hiện dự án theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3) PH 22

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung Hải

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download