hoặc
Tài liệu học tập Biên bản định giá tài sản góp vốn, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Biên bản định giá tài sản góp vốn có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,

CÔNG TY ……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----------------

Số:....../BB – ……

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------

......,ngày......tháng.....5.......

     BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN

Tại thời điểm …………………

-  Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29/11/2005.

-  Xét nhu cầu của các bên. 

Hôm nay, ngày ………………..tại …………………………………….. đã tiến hành việc định giá tài sản.

Thành phần tham gia định giá gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Ông ……………….

Địa chỉ: ……………                       

2. Ông ……..….

Địa chỉ: ……………………..

3. Ông ……………..

Địa chỉ: ………………

đã tiến hành định giá tài sản như sau

1. Tài sản định giá là ………………………..

2. Nguyên tắc định giá: Định giá tài sản theo giá thị trường theo nguyên tắc nhất trí

4. Nội dung việc định giá: ………………………………………..

3. Kết thúc định giá: ………………………

5. Cam kết của các bên tham gia định giá: ……………………….

Cuộc họp kết thúc lúc 10h cùng ngày, nội dung đàm luận tại cuộc họp đã được các bên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Chữ ký của các thành viên

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download