hoặc
Tài liệu học tập Thông tư liên tịch số 98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư liên tịch số 98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,Hướng dẫn thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, quản lý Nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Thông tư liên tịch số 98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT của Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính: Hướng dẫn thực hiện cung cấp, đàm đạo thông tin liên quan tới người nộp thuế, quản lý Nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế. 

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - BỘ Y TẾ

--------------------- 

Số: 98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 5 2010

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thực hiện cung cấp, đàm đạo thông tin liên quan
đến người nộp thuế, quản lý Nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế
-----------------------------------------

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP, ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết 1 số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP, ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết 1 số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 01/2008NĐ-CP, ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP, ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008NĐ-CP, ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP, ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Y tế; Nghị định 22/2010/NĐ-CP, ngày 09/03/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3, Nghị định số 188/2007/NĐ-CP, ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Y tế,

Liên Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện việc cung cấp, đàm đạo thông tin liên quan tới người nộp thuế, quản lý Nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế như sau:

Chương I
QUI ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng: Thông tư này hướng dẫn việc cung cấp, đàm đạo thông tin liên quan tới người nộp thuế, quản lý Nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế giữa Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế - sau đây gọi tắt là cơ quan Quản lý thuế)

b) Các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế.

c) Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế tỉnh, thành phố.

Điều hai. Nguyên tắc đàm đạo, cung cấp, sử dụng thông tin

1. Trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các Bộ.

2. Các thông tin được cung cấp và đàm đạo phải hầu hết, chính xác, kịp thời.

3. Thông tin cung cấp và đàm đạo phải được sử dụng đúng mục đích dùng cho cho hoạt động nghiệp vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan hấp thụ và trao đổi; nghiêm cấm cung cấp thông tin cho các cá nhân, doanh nghiệp khác.

4. Đối với thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước: thực hiện theo Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước ngày 28/12/2000; Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/03/2002 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước và các Quyết định về bảo vệ bí mật Nhà nước thuộc quản lý chuyên ngành của các Bộ.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download