hoặc
Tài liệu học tập Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2015 trường THCS Cự Nẫm, Quảng Bình, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2015 trường THCS Cự Nẫm, Quảng Bình có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh phổ thông,Tiếng anh phổ thông lớp 6,Đề kiểm tra học kì 2 Tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Bộ đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp sáu 5 2015 trường THCS Cự Nẫm, Quảng Bình được tailieuhoctap.com sưu tầm và đăng tải gồm hai đề thi với đa dạng dạng bài tập và đáp án đi kèm, giúp các bạn học sinh ôn tập cuối 5 hoặc tập dượt củng cố kiến thức trong dịp hè hiệu quả.

Bộ đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp sáu 5 2015

Trường THCS Cự Nẫm 

Họ tên: ..................................................................... Lớp ……

Số báo danh: ............ Phòng thi số: ............

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II - (2014 - 2015)

 Môn: Tiếng Anh sáu (Thời gian 45 phút)

 

GT1: .....................................................................

GT2: ......................................................................

Đề 1

(Học sinh làm bài trên đề, đề thi có 02 tờ)

I/ Listen to the passage three times. Write True(T) or False(F) (1,5pts)

1. Mary is from France.

2. She speaks English and French.

3. She is ten years old.

4. She is small.

5. Now she is visiting Hanoi with her mother.

6. She is going to buy postcards and gifts for her friends.

II/ Tìm từ có âm gạch chân khác với các từ còn lại. (1.0đ)

1. A. Like                B. Rice               C. Drive              D. Thick

2. A. Cold               B. Hotel              C. Long               D. Pagoda

3. A. Cool               B. School           C. Door                D. Stool

4. A. Does              B. Washes         C. Brushes           D. Finishes

III / Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau. (1.5đ)

1…………….you like a drink ? -Yes , some milk .

A. What                 B. Would            C. want                D. How

2. Is there …………milk in the bottle .

A. a                       B. some             C. any                  D. many

3. The weather is ………….in the fall.

A. hot                   B. cool                C. warm                D. cold

4. The Nile river is the …………. river in the world

A. longer              B. higher              C. longest             D. highest

5. I am ……………than you.

A. tall                  B. taller                C. high                  D. tallest

6. Let's......................a game.

A. plays              B. playing             C. to play              D. play

Đáp án bộ đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp sáu 5 2015

I. Listen to the passage three times. Write True (T) or False (F) in the box (1pt)

1. T         hai. F         3. F          4. T            5. T             sáu. F

Tape scripts

Mary is from France. She speaks French. She doesn’t speak English. She is very small. She’s only five years old and now she is visiting Hanoi with her mother. Next week, she is going to visit Ha Long Bay and she’s going to take many photos.

I: (1p)        một. D           hai. C            3. C        4. A

II: (1.5ps)   1. B           hai. B            3. B        4. C          5. B          6. D

III: (1p)      một...are ...    2...does...   3....is going to travel...        4.....are watching....

IV: (1.5ps) một.Yes, he does.            2. six times a week.           3. Tim.

V: (1,5ps)

1. I am going to visit HaLong Bay next week.

2. I go jogging when it is cold.

3. He sometimes goes swimming in the summer.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download