hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 15/2012/TT-BCT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 15/2012/TT-BCT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lĩnh vực khác,

Thông tư số 15/2012/TT-BCT của Bộ Công thương: Ban hành quy chuẩn công nghệ nhà nước về dây dẫn tín hiệu nổ. 

BỘ CÔNG THƯƠNG

---------------
Số: 15/2012/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 5 2012

THÔNG TƯ
Ban hành quy chuẩn công nghệ nhà nước về dây dẫn tín hiệu nổ
____________________

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Công Thương và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng sáu 5 2011 về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 5 2007;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn công nghệ ngày 29 tháng sáu 5 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 5 2007 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành 1 số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 5 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, giám định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;

Điều một. Ban hành kèm theo Thông tư này quy chuẩn công nghệ nhà nước về dây dẫn tín hiệu nổ.

Điều hai. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng bảy 5 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

Nơi nhận:
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Công Thương các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Website: Chính phủ; BCT;
- Công báo;
- Lưu: VT, KHCN.

 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Nam Hải

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download