hoặc
Tài liệu học tập Công văn 1800/BHXH-CSYT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 1800/BHXH-CSYT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Bảo hiểm,Áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Công văn 1800/BHXH-CSYT áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
---------------------
Số: 1800/BHXH-CSYT
V/v áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP
của CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 5 2012

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

 Ngày 12/04/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2012 nhưng tính hưởng từ ngày 01/05/2012 là một.050.000 đồng/ tháng. Để hợp nhất thực hiện chế độ khám, chữa bệnh BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí 1 lần khám, chữa bệnh thấp hơn 157.500đ (một trăm năm bảy nghìn 5 trăm đồng) tương đương 15% mức lương tối thiểu không phải thực hiện cùng chi trả.

2. Mức chi trả tối đa cho 1 lần sử dụng dịch vụ công nghệ cao, chi phí lớn của 1 số đối tượng theo quy định là 42.000.000đ (bốn mươi 2 triệu đồng) tương đương 40 tháng lương tối thiểu.

3. Các quy định nêu trên được thực hiện từ ngày 01/05/2012.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT thuộc khuôn khổ quản lý để thực hiện, bảo đảm quyền lợi của người bệnh BHYT theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Sở Y tế các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Cục Quân y - Bộ QP, Cục Y tế - Bộ CA,
Cục Y tế Bộ GTVT;
- BHXH: Công an nhân dân, Ban cơ yếu CP;
- Các Ban: Chi, KHTC; Kiểm tra;
- Lưu VT, CSYT (2b).

 KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

(đã ký)

Nguyễn Minh Thảo 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download