hoặc
Tài liệu học tập Thông tư hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp số 09/2015/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp số 09/2015/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Doanh nghiệp,Thông tư hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp về thanh toán bằng tiền mặt

Thông tư hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp số 09/2015/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 29/01/2015. Thông tư này hướng dẫn hình thức thanh toán của doanh nghiệp trong các giao dịch, thanh toán bằng tiền mặt được quy định tại nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ.

Thông tư hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
-------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 Số: 09/2015/TT-BTC  Hà Nội, ngày 29 tháng 01 5 2015

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU sáu NGHỊ ĐỊNH SỐ 222/2013/NĐ-CP NGÀY 31/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT

Căn cứ Nghị định số ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt;

Theo yêu cầu của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều sáu Nghị định số 222/2013/NĐ-CP của Chính phủ,

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn hình thức thanh toán của doanh nghiệp trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác; và hình thức thanh toán của các doanh nghiệp không phải là công ty tín dụng trong quan hệ vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

Các doanh nghiệp và công ty có liên quan trong quan hệ giao dịch quy định tại Điều một Thông tư này.

Điều 3. Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác

1. Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

2. Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau:

a) Thanh toán bằng Séc;

b) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;

c) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

3. Doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác bằng tài sản (không phải bằng tiền) thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Điều 4. Hình thức thanh toán trong giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau giữa các doanh nghiệp không phải là công ty tín dụng

1. Các doanh nghiệp không phải công ty tín dụng (là các doanh nghiệp không thành lập, công ty và hoạt động theo quy định của Luật các công ty tín dụng) khi thực hiện các giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau sử dụng các hình thức thanh toán được quy định tại khoản hai Điều 3 Thông tư này.

2. Các doanh nghiệp không phải công ty tín dụng khi thực hiện giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau bằng tài sản (không phải bằng tiền), đối trừ công nợ, chuyển giao bổn phận nợ thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Điều năm. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/03/2015.

2. Doanh nghiệp có hành vi vi phạm khi thực hiện các giao dịch tài chính quy định tại Thông tư này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Trong quá trình thực hiện giả dụ phát sinh vướng mắc yêu cầu phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Hiếu

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download