hoặc
Tài liệu học tập Luận văn tiến sĩ: Pháp luật về sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Luận văn tiến sĩ: Pháp luật về sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Luật văn tiến sĩ Luật học

Với đề tài: Pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện tại. Bài luận văn ngành Luật kinh tế dưới đây hi vọng giúp các bạn có tài liệu tham khảo tốt nhất cho bài luận văn tiến sĩ của mình.

Luận văn tiến sĩ: Pháp luật về sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường

MỞ ĐẦU

Cùng xu thế chung của thế giới, là 1 nhà nước đang phát triển, Việt Nam đã đạt được các thành công nhất thiết trong xóa đói, giảm nghèo, song lại phải đương đầu với các thách thức lớn lao về môi trường. Những thách thức này đòi hỏi Đảng và Nhà nước phải sớm tìm ra các giải pháp giải quyết có hiệu quả các vấn đề môi trường ở Việt Nam.

Nhận thức được điều đó, trong các 5 qua Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm tới việc thực hiện các biện pháp khác nhau để BVMT. Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần trang bị bảy (Khóa XI) về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã khẳng định: “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là các vấn đề có ý nghĩa đặc thù quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn, quan hệ, tác động tương hỗ, cùng quyết định sự phát triển bền vững của đất nước; là cơ sở, tiền đề cho hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Đây là 1 trong các nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị; là trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan, doanh nghiệp, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự tham gia, giám sát của toàn xã hội”. Nghị quyết khẳng định: “Môi trường là vấn đề toàn cầu. Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là 1 nội dung căn bản của phát triển bền vững. Tăng cường bảo vệ môi trường phải theo phương châm xử sự hài hòa với thiên nhiên, theo quy luật tự nhiên, phòng dự phòng là chính; tính hợp kiểm soát, khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tàng thiên nhiên và nhiều sinh học; lấy bảo vệ sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ các dự án gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Đầu tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững”. Bên cạnh đó, trong Chiến lược Bảo vệ môi trường nhà nước tới 5 2020, tầm nhìn tới 5 2030 khẳng định quan điểm:“Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội, là nghĩa vụ của mọi người dân; phải được thực hiện hợp nhất trên cơ sở xác định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, phân cấp cụ thể giữa Trung ương và địa phương; tính hợp phát huy vai trò của cộng đồng, các doanh nghiệp quần chúng và hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới…”

Một trong các công cụ quan trọng trong việc bảo vệ môi trường luôn được Đảng và Nhà nước ta coi trọng là hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường. Định hướng xây dựng, hoàn thiện pháp luật về môi trường được xem là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế bền vững, thực hiện tốt các cam kết quốc tế của Việt Nam. Nghị quyết 24-NQ/TW cũng khẳng định “Chú trọng xây dựng và hoàn thiện pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực có liên quan như đầu tư, thuế, xử lý vi phạm hành chính, dân sự... theo hướng bổ sung, tính hợp khắc phục các chồng chéo, xung đột pháp luật nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ. Hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp, xung đột trong ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Sửa đổi, bổ sung các chế tài hành chính, kinh tế, hình sự... về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, bảo đảm đủ sức răn ăn hiếp. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật”. Bằng các nỗ lực của mình, Việt Nam đang dần dần hình thành 1 hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường với sự ra đời của hàng loạt văn bản pháp luật quy định đa dạng biện pháp bảo vệ môi trường như: biện pháp hành chính (đây là biện pháp áp dụng chủ yếu), biện pháp hình sự, biện pháp dân sự và bước đầu sử dụng 1 số công cụ kinh tế.

Tuy nhiên, biện pháp hành chính với đặc trưng “Mệnh lệnh – kiểm soát” sẽ chỉ có giá trị trong khuôn khổ các quan hệ về quản lý nhà nước, còn biện pháp hình sự chỉ được áp dụng khi có các hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường nguy hiểm cho xã hội và được xét trong khuôn khổ mối quan hệ giữa 2 chủ thể là Nhà nước và công dân. Nhà nước cũng đã ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn giới hạn về chất thải và thông qua các biện pháp giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử phạt hành chính, truy nã cứu trách nhiệm hình sự…buộc các chủ thể kinh tế hoạt động sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ pháp luật. Do đó, 1 thực tế rất dễ nhận thấy là ở Việt Nam hiện tại thiên về sử dụng các biện pháp hành chính trong lĩnh vực pháp luật môi trường. Nếu chỉ nhìn vào các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường hiện tại chúng ta sẽ thấy có đa dạng quy định liên quan tới hoạt động quản lý nhà nước. Đây là một điều rất không bình thường, gây ra 1 hiệu ứng không tốt trong xã hội vì công tác bảo vệ môi trường hình như chỉ là công việc riêng của Nhà nước, chưa trở thành sự nghiệp của toàn dân. Với chức năng cung cấp dịch vụ công cho người dân, Nhà nước thể hiện vai trò quan trọng của mình trong công tác bảo vệ môi trường là một điều tất yếu. Song giả dụ quá chú trọng đến việc sử dụng các biện pháp, các công cụ tác động mang tính chất công quyền mà coi nhẹ các công cụ mang tính chất kinh tế, các biện pháp kích thích lợi ích đối với cộng đồng thì chính sách bảo vệ môi trường ở Việt Nam có thể không đem lại kết quả như mong muốn. 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download