hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và quản lý cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Hồ Chí Minh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và quản lý cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Hồ Chí Minh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lĩnh vực khác,

Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh: Ban hành quy chế công ty và quản lý cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

---------------
Số: 14/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 5 2011

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy chế công ty và quản lý
cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
_________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 5 2003;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 5 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo yêu cầu của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 4521/TTr-STP-KTrVB ngày 02 tháng 11 5 2010 và số 6445/STP-KTrVB ngày 31 tháng 12 5 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế công ty và quản lý cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các công ty, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV; TTCB;
- Lưu:VT, (PC/TNh) D.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Minh Trí

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download