hoặc
Tài liệu học tập Công văn 9789/2012/BTP-PLDSKT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 9789/2012/BTP-PLDSKT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Văn hóa Xã hội,Quyết định về chính sách bảo tồn, phát triển làng nghề và làng truyền thống cho vùng dân tộc miền núi giai đoạn 2012 - 2020

Công văn 9789/2012/BTP-PLDSKT về giám định Dự thảo Quyết định về chính sách bảo tàng, phát triển làng nghề và làng truyền thống cho vùng dân tộc miền núi công đoạn 2012 - 2020 do Bộ Tư pháp ban hành.

BỘ TƯ PHÁP
--------
Số: 9789/BTP-PLDSKT
V/v giám định Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ ban hành chính sách bảo tàng, phát triển
nghề và làng truyền thống cho các vùng dân tộc
miền núi công đoạn 2012- 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 5 2012

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban Dân tộc.

Trả lời Công văn số 1010/UBDT-CSDT ngày 13 tháng 11 5 2012 của Ủy ban Dân tộc đề nghị giám định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách bảo tàng, phát triển nghề và làng nghề truyền thống cho các vùng dân tộc và miền núi công đoạn 2012 - 2020 (sau đây gọi là Dự thảo), Bộ Tư pháp có ý kiến giám định như sau:

I. Về sự cần thiết ban hành văn bản

Với mục tiêu bảo tàng, phát triển làng nghề truyền thống cho vùng dân tộc và miền núi, phát huy bản nhan sắc dân tộc thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững thì việc xây dựng chính sách bảo tàng, phát triển nghề và làng nghề truyền thống cho các vùng dân tộc và miền núi công đoạn 2012 - 2020 là cần thiết. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 5 2008 thì phải rà soát, đánh giá, tổng kết các chính sách, pháp luật về phát triển, bảo tàng nghề truyền thống nói chung, cho vùng dân tộc miền núi nói riêng và các chính sách liên quan tới bảo tàng, phát triển nghề truyền thống để từ đó tìm ra bất cập, mâu thuẫn về chính sách; việc doanh nghiệp đưa chính sách này vào trong đời sống và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chính sách mới hoặc kiến nghị việc chỉ đạo, cách thức doanh nghiệp thực hiện để đưa chính sách vào đời sống. Mặc dù cơ quan biên soạn thảo đã đề nghị các địa phương đánh giá thực trạng việc bảo tàng và phát triển làng nghề truyền thống các vùng dân tộc miền núi nhưng lại không có báo cáo đánh giá kèm theo và Dự thảo Tờ trình lại chưa mô tả được nội dung này nên sự cần thiết ban hành chưa mang tính thuyết phục.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download